Σύνταξη του εθνικού σχεδίου λογιστικής καταγραφής διαχειριζόμενων δασικών εκτάσεων (National Forestry Accounting Plan – NFAP) και υπολογισμού του επιπέδου αναφοράς δασικών εκτάσεων (Forest Reference Level – FRL)

Το έργο αποσκοπεί στην κάλυψη των εθνικών υποχρεώσεων σύμφωνα με τον κανονισμό της
ΕΕ αριθ.2018/841 και ειδικότερα του άρθρου 8 για τη λογιστική καταγραφή
διαχειριζόμενων δασικών εκτάσεων. Ειδικότερα, το αντικείμενο του έργου είναι:

 • Η συλλογή και επεξεργασία των απαραίτητων δεδομένων για τον υπολογισμό του  επιπέδου αναφοράς των δασικών εκτάσεων για
  την περίοδο 2021 έως το 2025, σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες και
  κατευθύνσεις,
 • Ο υπολογισμός του επιπέδου αναφοράς των δασικών εκτάσεων για την περίοδο 2021 έως
  το 2025, 
 • Η σύνταξη του Εθνικού Σχεδίου Λογιστικής Καταγραφής Δασικών Εκτάσεων που περιέχει
  το επίπεδο αναφοράς δασικών εκτάσεων ενός κράτους μέλους σύμφωνα με τον  Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/841 του Ευρωπαϊκού
  Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
 • Η υποστήριξη του ΥΠΕΝ κατά την αξιολόγηση της παραπάνω έκθεσης από κλιμάκιο
  εμπειρογνωμόνων της Ε. Επιτροπής, καθώς και της τυχόν ανάγκης παρουσίας
  εξειδικευμένου προσωπικού σε σχετικές συναντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και
 • Η σύνταξη τυχόν αναθεωρημένου επιπέδου
  αναφοράς δασικών εκτάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της τεχνικής
  αξιολόγησης και τις τεχνικές συστάσεις που τυχόν γίνουν από Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Διάρκεια:

Μάρτιος 2019 – Σεπτέμβριος 2019

National-Forestry-Accounting-Plan

Scroll to Top Skip to content