Ευρωπαϊκά έργα

LIFE-IP ADAPTInGR: Climate Change Adaptation Observatory: Monitoring, supporting and driving adaptation policy implementation in Greece (LIFE17 IPC/GR/000006)

Το έργο “Boosting the implementation of adaptation policy across Greece”(Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα) – LIFE-IP ADAPTInGR συγχρηματοδοτείται …

Περισσότερα
Ατμοσφαιρικό περιβάλλον

LIFE – NanoEXPLORE: Integrated approach for exposure and health effects monitoring of engineered nanomaterials in workplaces and urban areas (LIFE17 ENV/GR/000285)

Το έργο “Integrated approach for exposure and health effects monitoring of engineered nanomaterials in workplaces and urban areas”(Ολοκληρωμένη προσέγγιση των επιπτώσεων έκθεσης μηχανικών υλικών στην …

Περισσότερα
Εθνικά έργα

Έκδοση της μεθοδολογίας που εφαρμόστηκε στο έργο της Εποπτείας για τους τύπους οικοτόπων

Στο έργο αναπτύσσεται το μεθοδολογικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα την περίοδο 2013-2015 (και αφορούσε την περίοδο αναφοράς 2007-2012) με μια ολοκληρωμένη …

Περισσότερα
Εθνικά έργα

Πρακτικός οδηγός για την ομαλή μετάβαση των περιφερειών με υψηλή εξάρτηση από τα στερεά ορυκτά καύσιμα σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο – Η περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας

Στα πλαίσια της παγκόσμιας πρόκλησηςαντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και της απεξάρτησης από τα στερεά ορυκτάκαύσιμα, η περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας είναι περισσότερο απόχαρακτηριστική, δεδομένου ότι …

Περισσότερα
Διαχείριση υδατικών πόρων

Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ταμιευτήρα Κάρλας

Το Πρόγραμμα Παρακολούθησης του ταμιευτήρα της Κάρλας περιλαμβάνει τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό των εξής παραμέτρων: Κυανοτοξίνες (12 MCs, NOD, CYN, ANA) σε 20 δείγματα …

Περισσότερα
Εθνικά έργα

Μέτρα Παρακολούθησης και Προστασίας της θαλάσσιας χελώνας στην Ελλάδα

Στα πλαίσια της τριμερούς διακρατικής συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, το Ε.Κ.Π.Α.Α. συνεργάστηκε με τον Συλλόγο για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας ‘ΑΡΧΕΛΩΝ’ επί των μέτρων παρακολούθησης και …

Περισσότερα
Scroll to Top Skip to content