Εδώ μπορείτε να βλέπετε όλες τις πράξεις του ΕΚΠΑΑ, όπως αναρτώνται στη Διάυγεια. Η λίστα ανανεώνεται αυτόματα:

Απόφαση Ανάθεσης Δικηγορικής Εκπροσώπησης

 • ΑΔΑ : ΡΟΚΒ46Ψ8ΟΧ-ΘΦΜ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 31/05-01-2021
 • Ημ. Έκδοσης :08/01/2021

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 • ΑΔΑ : ΨΜ1Η46Ψ8ΟΧ-Τ0Ν
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 68/15/30-07-2020
 • Ημ. Έκδοσης :31/07/2020

ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΣ

 • ΑΔΑ : ΨΒ4Ο46Ψ8ΟΧ-3Δ2
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 1254
 • Ημ. Έκδοσης :07/08/2020

ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ

 • ΑΔΑ : ΩΔΓΩ46Ψ8ΟΧ-4ΜΘ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 1467
 • Ημ. Έκδοσης :22/09/2020

ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ

 • ΑΔΑ : Ψ40Ρ46Ψ8ΟΧ-Η9Φ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 1466
 • Ημ. Έκδοσης :22/09/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ NATURA

 • ΑΔΑ : 638146Ψ8ΟΧ-ΙΦΩ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 81
 • Ημ. Έκδοσης :21/09/2020

ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ TAXONOMY

 • ΑΔΑ : ΩΜΘ146Ψ8ΟΧ-4Κ6
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 82
 • Ημ. Έκδοσης :21/09/2020
Scroll to Top Skip to content