Εδώ μπορείτε να βλέπετε όλες τις πράξεις του ΕΚΠΑΑ, όπως αναρτώνται στη Διάυγεια. Η λίστα ανανεώνεται αυτόματα:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2019

 • ΑΔΑ : ΩΙΗΚ46Ψ8ΟΧ-ΦΗΓ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 46/11
 • Ημ. Έκδοσης :13/06/2020

ΔΑΠΑΝΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

 • ΑΔΑ : Ψ7ΓΨ46Ψ8ΟΧ-ΟΞΧ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 1251
 • Ημ. Έκδοσης :04/08/2020

ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ

 • ΑΔΑ : 6ΞΡΩ46Ψ8ΟΧ-99Β
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 1250
 • Ημ. Έκδοσης :04/08/2020

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

 • ΑΔΑ : ΨΓΨΙ46Ψ8ΟΧ-Λ0Ω
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 50/11/12-06-2020
 • Ημ. Έκδοσης :15/06/2020

Πρόγραμμα Καινοτομίας

 • ΑΔΑ : 9Ν2646Ψ8ΟΧ-ΦΦΜ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 1240_03-08-2020
 • Ημ. Έκδοσης :03/08/2020

ΔΑΠΑΝΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

 • ΑΔΑ : Ω65Ι46Ψ8ΟΧ-ΝΗΓ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 1239/03-08-2020
 • Ημ. Έκδοσης :03/08/2020

ΔΑΠΑΝΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

 • ΑΔΑ : ΩΘ3Ι46Ψ8ΟΧ-3ΤΧ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 1237/03-08-2020
 • Ημ. Έκδοσης :03/08/2020
Scroll to Top Skip to content