Προσκλήσεις

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για το έργο “ΑΣΠΗΕ και Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (βέλτιστη προσέγγιση ως προς την κατάτμηση και την αλλαγή χρήσης γης)”

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, με επίκεντρο την αιολική ενέργεια, με  προϋπολογισμό έργου έως 18.000€
 
Τυχόν ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν προσφορά, έως τη Δευτέρα 6/04/2020 ώρα 13:00, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info-ekpaa@prv.ypeka.gr.
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για λογιστική υποστήριξη διεθνών προγραμμάτων

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να συνάψει σύμβαση με λογιστή για παροχή λογιστικών υπηρεσιών των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για το 2020

Τυχόν ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά προσφορά και βιογραφικά έως την 31/03/2020 και ώρα 13:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info-ekpaa@prv.ypeka.gr.

2020_426_27-03-2020_ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_λογιστική υποστήριξη διεθνών προγραμμάτων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων του ΕΚΠΑΑ

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να συνάψει σύμβαση με εταιρεία καθαρισμού για παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων του ΕΚΠΑΑ για το 2020.

Τυχόν ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά προσφορά έως την 31/03/2020 και ώρα 13:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info-ekpaa@prv.ypeka.gr.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης στο πλαίσιο του έργου «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα – Circular Economy Implementation in Greece» (LIFE-IP CEI –Greece – LIFE 18 IPE GR 000013)»

Το“Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)” θα παραμείνει κλειστό την Παρασκευή 13/3/2020 στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης  για την διάδωση του κορωνοιού.

Για τον λόγο αυτό δίνεται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης στο πλαίσιο του έργου «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα – Circular Economy Implementation in Greece» (LIFE-IP CEI –Greece – LIFE 18 IPE GR 000013)»  μέχρι και την Δευτέρα 16/03/2020 και ώρα 16:30.

 

Πρόσκληση – Διενέργεια τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών των χρήσεων 2019 του ΕΚΠΑΑ

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να συνάψει σύμβαση με λογιστή για παροχή λογιστικών υπηρεσιών για την διενέργεια τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών των χρήσεων 2019 του ΕΚΠΑΑ 

Τυχόν ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά προσφορά και βιογραφικά έως την 11/03/2020 και ώρα 12:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info-ekpaa@prv.ypeka.gr.

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΟΡΚΩΤΟΙ_2020

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης στο πλαίσιο του έργου «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα – Circular Economy Implementation in Greece» (LIFE-IP CEI –Greece – LIFE 18 IPE GR 000013)»

Το“Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)” για την κάλυψη μέρους των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει στα πλαίσια του έργου «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα – Circular Economy Implementation in Greece» (LIFE-IP CEI –Greece – LIFE 18 IPE GR 000013)» προσκαλεί εξειδικευμένους επιστήμονες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για δύο (2) θέσεις εξωτερικού συνεργάτη με σύναψη συμβάσης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Οι αιτήσεις εκδήλωσεις ενδιαφέροντος μπορούν να υποβληθούν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς/ές πρόσωπο στη Γραμματεία του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης έως την Παρασκευή 13/03/2020 και ώρα 16:30 στην διεύθυνση :

Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης Έπαυλη Καζούλη, Λεωφ. Κηφισίας 241, 145 61 Κηφισιά, Αθήνα, Ελλάδα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: “Protecting European Biodiversity from Invasive Alien Species (INVALIS)”με κωδικό PGI05271 του Προγράμματος “INTERREG EUROPE”

Το“Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)” για την κάλυψη μέρους των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει στα πλαίσια του έργου “Protecting European Biodiversity from Invasive Alien Species (INVALIS)”με κωδικό PGI05271 του Προγράμματος “INTERREG EUROPE” προσκαλεί εξειδικευμένους επιστήμονες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για δύο (2) θέσεις εξωτερικού συνεργάτη με σύναψη συμβάσης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Οι αιτήσεις εκδήλωσεις ενδιαφέροντος μπορούν να υποβληθούν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς/ές πρόσωπο στη Γραμματεία του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης έως την Τρίτη 10/03/2020 και ώρα 16:30 στην διεύθυνση :

Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης Έπαυλη Καζούλη, Λεωφ. Κηφισίας 241, 145 61 Κηφισιά, Αθήνα, Ελλάδα

Πρόσκληση – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωμένη προσέγγιση των επιπτώσεων έκθεσης μηχανικών νανουλικών στην ανθρώπινη υγεία σε χώρους εργασίας και σε αστικές περιοχές (Integrated approach for exposure and health effects monitoring of engineered nanomaterials in workplaces and urban areas) LIFE-NanoEXPLORE – LIFE17 ENV/GR/000285»

Το“Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)” για την κάλυψη μέρους των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει στα πλαίσια του έργου LIFE-NanoExplore προσκαλεί εξειδικευμένους επιστήμονες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη με σύναψη συμβάσης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Οι αιτήσεις εκδήλωσεις ενδιαφέροντος μπορούν να υποβληθούν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς/ές πρόσωπο στη Γραμματεία του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης έως την Δευτέρα 17/02/2020 και ώρα 16:30 στην διεύθυνση :

Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης Έπαυλη Καζούλη, Λεωφ. Κηφισίας 241, 145 61 Κηφισιά, Αθήνα, Ελλάδα

Πρόσκληση – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης στο πλαίσιο του έργου «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα – Boosting the implementation of adaptation policy across Greece (LIFE-IP AdaptInGR – LIFE17 IPC/GR/000006)»
Πρακτικό αξιολόγησης αιτήσεων δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υποστήριξη του ΕΚΠΑΑ στο πλαίσιο του έργου “Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα – Boosting the implementation of adaptation policy across Greece (LIFE – IP AdaptlnGR-LIFE17 IPC/GR/000006)»

Το“Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)” για την κάλυψη μέρους των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει στα πλαίσια του έργου LIFE-IP AdaptInGR προσκαλεί εξειδικευμένους επιστήμονες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Οι αιτήσεις εκδήλωσεις ενδιαφέροντος μπορούν να υποβληθούν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς/ές πρόσωπο στη Γραμματεία του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης έως την Παρασκευή 07/02/2020 και ώρα 15:00 στην διεύθυνση :

Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης Έπαυλη Καζούλη, Λεωφ. Κηφισίας 241, 145 61 Κηφισιά, Αθήνα, Ελλάδα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΚΠΑΑ_LIFE-IP AdaptInGR_ΨΑΩΒ46Ψ8ΟΧ-ΥΒ4Λήψη 

Πρακτικό αξιολόγησης αιτήσεων δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υποστήριξη του ΕΚΠΑΑ στο πλαίσιο του έργου “Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα – Boosting the implementation of adaptation policy across Greece (LIFE – IP AdaptlnGR-LIFE17 IPC/GR/000006)»
ΛήψηΠρόσκληση – Διενέργεια αποσπάσεων στο Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) και τους εποπτευόμενους από το Υ.Π.ΕΝ. Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

Το“Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)”, προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του, προτίθεται να προβεί σε τρείς(3) αποσπάσεις υπαλλήλων (μόνιμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), από το Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) και από τους εποπτευόμενους από το Υ.Π.ΕΝ. Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

Τυχόν ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά προσφορά και βιογραφικά έως την Παρασκευή 31/01/2020 και ώρα 15:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info-ekpaa@prv.ypeka.gr.

Scroll to Top Skip to content