Προσκλήσεις

Διακήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής για την αντιμετώπιση των υπερβάσεων των συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ10 στον οικισμό της Θεσσαλονίκης»

Ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (σταθμισμένα κριτήρια),  με σκοπό την επιλογή αναδόχου, για την παροχή υπηρεσιών του έργου  «Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής για την αντιμετώπιση των υπερβάσεων των συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ10 στον οικισμό της Θεσσαλονίκης».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000€) μη συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α., ήτοι συνολικού ποσού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), και συγκεκριμένα τον πόρο του 0,2% των εσόδων από πλειστηριασμούς  δικαιωμάτων  εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν το φάκελο της προσφορά τους, στο πρωτόκολλο του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (OΦΥΠΕKA),  Λεωφ. Μεσογείων 207, Ελληνορώσων 115 25 Αθήνα, το αργότερο μέχρι τις 16/04/2021, ημέρα Παρασκευήκαι ώρα 16:00 που είναι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι διαθέσιμο για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση:

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης του έργου του Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠΕΝ σε θέματα ελεγχόμενων ουσιών και διαχείρισης σχετικών πληροφοριακών συστημάτων (F-Gases & ΟDS)

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης του Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠΕΝ σε θέματα ελεγχόμενων ουσιών και διαχείρισης σχετικών πληροφοριακών συστημάτων (F-Gases & ΟDS.

Ο προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ποσό των δεκαέξι χιλιάδων ευρώ (16.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η προσφορά υποβάλλεται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. (Λ. Μεσογείων 203-207, 2ος όροφος) έως τις 31 Μαρτίου 2021 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00

Διευκρινίζεται ότι λόγω της έκτακτης κατάστασης που έχει προκληθεί από τη διασπορά του κορωνοϊού επιτρέπεται και η ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών στην ηλεκτρονική διεύθυνση info-ofypeka@prv.ypeka.gr.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών διαμόρφωσης της ιστοσελίδας του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., web-hosting, e-mail hosting με στόχο την πρόβλεψη υποδοχής των ιστοσελίδων όλων των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών διαμόρφωσης της ιστοσελίδας του, με στόχο την πρόβλεψη υποδοχής των ιστοσελίδων όλων των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Ο προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ποσό 16.129,03€ χωρίς ΦΠΑ ήτοι είκοσι χιλιάδων ευρώ (ήτοι 20.000€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ)

Η προσφορά υποβάλλεται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. (Λ. Μεσογείων 203-207, 2ος όροφος) έως τις 23 Μαρτίου 2021 , ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00

2021_794_17-03-21_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Πρόσκληση – Διενέργεια τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών των χρήσεων 2020 του ΟΦΥΠΕΚΑ

O ΟΦΥΠΕΚΑ προτίθεται να συνάψει σύμβαση με λογιστή για παροχή λογιστικών υπηρεσιών για την διενέργεια τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών των χρήσεων 2020 του ΟΦΥΠΕΚΑ.

Ο έλεγχος θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους κανόνες των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου, καθώς και τις ελεγκτικές διαδικασίες, τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Οι διαδικασίες και πρότυπα αυτά προβλέπουν τον προγραμματισμό και διενέργεια του ελέγχου, με σκοπό την σχετική εξασφάλιση του ελεγκτή ότι οι οικονομικές καταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής δεν περιλαμβάνουν σημαντικά λάθη.

Η Ανάδοχος θα εξετάσει σε δειγματοληπτική βάση τα βιβλία και στοιχεία εκείνα, που τεκμηριώνουν τα ποσά και πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης, αφενός, την εκτίμηση των λογιστικών μεθόδων που εφαρμόσθηκαν και, αφετέρου, την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.

Η διάρκεια του ελέγχου ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, παρατεινόμενη όσο απαιτηθεί και με την προϋπόθεση ότι θα παραδοθούν στην Ανάδοχο όλα τα αναγκαία έγγραφα (ισολογισμοί, αποτελέσματα χρήσεων κλπ.) για την χρήση 2020, συνταγμένα σύννομα και υπογεγραμμένα νόμιμα από τα αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση που τα προαναφερόμενα έγγραφα περιλαμβάνουν σφάλματα και απαιτηθεί διόρθωση αυτών, ο χρόνος διενέργειας του ελέγχου θα παρατείνεται αντίστοιχα.

Κατά την έρευνα αγοράς θα ληφθεί υπόψη, πέραν της προσφερόμενης τιμής, η εμπειρία του υποψήφιο αναδόχου σε φορείς με παρόμοια χαρακτηριστικά (ΝΠΙΔ τα οποία ανήκουν στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης).

Τυχόν ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά προσφορά και βιογραφικά έως την 14/01/2021 και ώρα 16:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info-ofypeka@prv.ypeka.gr.

2020_1086_30-12-2020_ΔΣ ΟΦΥΠΕΚΑ_Θέμα 5 πρωτογενές ορκωτοί λογιστές_ 20REQ007965434

 

 

Προκήρυξη – Παροχή Λογιστικών Υπηρεσιών στον ΟΦΥΠΕΚΑ, έτους 2021

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ.) προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη την Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης στον ΟΦΥΠΕΚΑ για το έτος 2021.

Ο προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€) πλέον ΦΠΑ (ήτοι 24.800€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ)

Τυχόν ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά προσφορά έως την Δευτέρα 28/12/2020 και ώρα 17:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info-ofypeka@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ_2021

2020_629_27-11-2020_Απόφαση Λογιστικές Υπηρεσίες_ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ_20REQ007784728

Προκήρυξη – Παροχή Υπηρεσιών Νομικής Υποστήριξης στον ΟΦΥΠΕΚΑ για το α’ εξάμηνο του 2021

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ.) προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη την Παροχή Υπηρεσιών Νομικής Υποστήριξης στον ΟΦΥΠΕΚΑ για το α’ εξάμηνο του 2021.

Ο προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) πλέον ΦΠΑ (ήτοι 12.400€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ)

Τυχόν ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά προσφορά έως την Δευτέρα 28/12/2020 και ώρα 17:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info-ofypeka@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ_ΟΦΥΠΕΚΑ 2021

2020_628_27-11-2020_Απόφαση Νομικές Υπηρεσίες_ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ_20REQ007858865

Προκήρυξη – Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής Υποστήριξης και Τεχνικής Υποστήριξης του ΟΦΥΠΕΚΑ.

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ.) προτίθεται να αναθέσει σε εταιρεία (εξωτερικό συνεργάτη) την οργάνωσης των διοικητικών και
τεχνικών υπηρεσιών του ΟΦΥΠΕΚΑ

Ο προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) πλέον ΦΠΑ (ήτοι 12.400€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ)

Τυχόν ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά προσφορά έως την Τετάρτη 16/12/2019 και ώρα 17:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info-ofypeka@prv.ypeka.gr.

2020_376_30-10-2020_Απόφαση Διοικ. Υπηρεσίες_20REQ007708069

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_Διοικητικής_Τεχνικής_Υποστήριξης

Προκήρυξη – Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής Υποστήριξης της Επιτροπής Φύση 2000 και του ΔΣ του ΟΦΥΠΕΚΑ για το 2021

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ.) προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη την παροχή υπηρεσιών Διοικητικής Υποστήριξης της Επιτροπής Φύση 2000 και του ΔΣ του ΟΦΥΠΕΚΑ για το 2021

Ο προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000€) πλέον ΦΠΑ (ήτοι 24.800€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ)

Τυχόν ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά προσφορά έως την Τετάρτη 16/12/2019 και ώρα 17:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info-ofypeka@prv.ypeka.gr.

2020_627_27-11-2020_Απόφαση Διοικ.Υποστήριξης της ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2000 και του ΔΣ του ΟΦΥΠΕΚΑ_ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ_20REQ007784662

Γραμ. υποστήριξη επιτροπής φύσης

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσίας «Απογραφές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων στο πλαίσιο διεθνών και ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της χώρας για το έτος 2019»

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ.) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για το έργο «Απογραφές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων στο πλαίσιο διεθνών και ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της χώρας για το έτος 2019»

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000€) μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι συνολικού ποσού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), και συγκεκριμένα τον πόρο του 0,2% των εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν το φάκελο της προσφορά τους, στο πρωτόκολλο του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (OΦΥΠΕKA), Έπαυλη Καζούλη, Λεωφ. Κηφισίας 241, ΤΚ 145 61 Κηφισιά, το αργότερο μέχρι τις 18/12/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 που είναι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού είναι η 21/12/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στον 1ο όροφο του κτιρίου ΥΠΕΝ, επί της οδού Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα.

2020_742_07-12-2020_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_Απογραφές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου_20PROC007789458_9Θ5Ε46ΜΑΖΤ-6ΟΖ

2020_912_22-12-2020_ΔΣ ΟΦΥΠΕΚΑ_ΑΠΟΦΑΣΗ_Έγκριση Πρακτικού απογραφές αερίων_Ω6Ε946ΜΑΖΤ-2Ξ5

 

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος – Παροχή τεχνικής υποστήριξης για την προετοιμασία της ένταξης των 36 Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών στον ΟΦΥΠΕΚΑ

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ προτίθεται να αναθέσει την εκπόνηση έργου παροχής τεχνικής υποστήριξης για την προετοιμασία της ένταξης των 36 Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών στον ΟΦΥΠΕΚΑ με αντικείμενο (κατ’ ελάχιστον) τα κάτωθι:

α) Εκπόνηση Πρότυπων Σχεδίων Προγραμματικών Συμβάσεων του άρθρου 37 του Ν. 4685/2020 μεταξύ ΟΦΥΠΕΚΑ, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

β) Αποτύπωση αναγκών και τεχνικών προδιαγραφών για τα ψηφιακά εργαλεία που χρειάζεται ο ΟΦΥΠΕΚΑ.  

γ) Ενδοεπιχειρησιακος σχεδιασμός (Enterprise Resource Planning –ERP) που περιλαμβάνει την οικονομική – λογιστική διαχείριση του ΟΦΥΠΕΚΑ και γενικότερα τη διαχείριση όλων των επιχειρησιακών λειτουργιών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των ΜΔΠΠ του ΟΦΥΠΕΚΑ

δ) Παρακολούθηση έργων και δράσεων του ΟΦΥΠΕΚΑ και των ΜΔΠΠ συνδεδεμένο με το ERP

ε) Διοίκηση του ανθρωπίνου δυναμικού (Human Resource Management –HRM) του ΟΦΥΠΕΚΑ

Το συνολικό κόστος του έργου θα ανέλθει έως 20.000€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με διάρκεια 4 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Παρακαλούμε για την εκδήλωση ενδιαφέροντος έως την Τετάρτη 09/12/2020, ώρα 17:00 ηλεκτρονικά στο email: info-ofypeka@prv.ypeka.gr

2020_631_27-11-2020_Απόφαση _ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΦΥΠΕΚΑ_ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ_20REQ007771252

 

 

Scroll to Top Skip to content