Προσκλήσεις

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος – Αξιολόγηση υφισταμένων μετρήσεων δυσοσμίας στους Δήμους Ελευσίνας & Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει έργο με αντικείμενο «Αξιολόγηση υφισταμένων μετρήσεων δυσοσμίας στους Δήμους Ελευσίνας & Κερατσινίου-Δραπετσώνας» έναντι του ποσού έως 20.000€ (πλέον του ΦΠΑ), χρονικής διάρκειας 2 μηνών.

Αντικείμενο του έργου είναι η επισκόπηση και αξιολόγηση των υφιστάμενων μετρήσεων οσμηρών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs) που έχουν διεξαχθεί στο πλαίσιο πρόσφατων και παλαιότερων ερευνών στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Για τον σκοπό αυτό, θα αξιολογηθούν όλες οι μετρήσεις VOCs που αναφέρονται στην συγκεκριμένη περιοχή, ειδικότερα των μετρήσεων που έχουν διεξαχθεί στο πλαίσιο της έρευνας του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» με τίτλο «Παρακολούθηση ποιότητας ατμόσφαιρας με εκπόνηση εξειδικευμένων χημικών αναλύσεων και χρήση υπολογιστικών εργαλείων προσομοίωσης διασποράς ρύπων και συνεισφοράς πηγών ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Δραπετσώνας-Κερατσινίου και Ελευσίνας» (Φορέας χρηματοδότησης: Περιφέρεια Αττικής), καθώς και των μετρήσεων που διεξάγει ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας στον οικείο Σταθμό Μέτρησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης. Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, θα γίνει εκτίμηση των πιθανών πηγών δυσοσμίας στην εν λόγω περιοχή.

Παρακαλούμε για την εκδήλωση ενδιαφέροντος έως την Τετάρτη 8/7, ώρα 17:00  ηλεκτρονικά στο email: info-ekpaa@prv.ypeka.gr

ΔΣ 2020_12_ΑΠΟΦΑΣΗ_54_02-07-2020_Θέμα 1_Αξιολόγηση υφισταμένων μετρήσεων δυσοσμίας_ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ_20REQ006962764

 

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος – Έκδοση βιβλίου Blue Economy

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει την εκτύπωση και βιβλιοδεσία του συγγράμματος “THE BLUE ECONOMY” για να χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό υλικό σε σχολεία και πανεπιστήμια με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

· Αριθμός Αντιτύπων: 2000

· Εξώφυλλο: Μαλακό

· Διάσταση: 21 Χ 29. 90 γρ.

· Τετραχρωμία

Χρόνος παράδοσης: 1 μήνας από την ανάθεση

Το προϋπολογιζόμενο κόστος άνευ ΦΠΑ ανέρχεται σε 7.000,00 €
Τυχόν ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν προσφορά έως την Τρίτη 7/7 και ώρα 14:00 στο email: info-ekpaa@prv.ypeka.gr

ΔΣ 2019_04_ΑΠΟΦΑΣΗ_31_07-03-2019_θεμα 12_Λοιπά θέματα Έκδοση βιβλίου Blue Economy_19REQ004590649

 

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος – Νέο έργο δάσωσης σε αστική περιοχή

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει «Πρότυπη δάσωση σε αστικό ή περιαστικό χώρο τουλάχιστον 10 στρεμμάτων σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη».

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 20.000€ πλέον ΦΠΑ. Θα ληφθεί υπόψη προγενέστερη συναφής εμπειρία.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προσφορές έως τη Δευτέρα 06/07/2020 16:00 στην έδρα του ΕΚΠΑΑ (Λεωφ. Κηφισίας 241, Βίλα Καζούλη, Κηφισιά 14561) ή ηλεκτρονικά στο email: info-ekpaa@prv.ypeka.gr

ΔΣ 2019_14_ΑΠΟΦΑΣΗ_80_23-09-2019_Νέο έργο δάσωσης σε αστική περιοχή_19REQ005646732

Περιγραφή έργου πρότυπης δάσωσης σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη

 

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος – Οι επιπτώσεις των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19, στην Ατμοσφαιρική Ρύπανση και την Κλιματική Αλλαγή, στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας

Το έργο θα έχει διάρκεια 4 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα έχει συνολικό κόστος έως 20.000€ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν την προσφορά τους συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό έως την Τρίτη 26/5, ώρα 16:00 στην έδρα του ΕΚΠΑΑ (Λεωφ. Κηφισίας 241, Βίλα Καζούλη, Κηφισιά 14561) ή ηλεκτρονικά στο email: info-ekpaa@prv.ypeka.gr

ΔΣ 2020_09_ΑΠΟΦΑΣΗ_39_15-05-2020_Θέμα 3 – COVID 19_20REQ006715980

Τεχνικές Προδιαγραφές – Οι επιπτώσεις των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID19

 

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσίας «Κατασκευή και συντήρηση του πληροφοριακού κόμβου για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE-IP AdaptInGR “ Boosting the implementation of adaptation policy across Greece”, LIFE17 IPC/GR/000006

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο της προσφορά τους, στο πρωτόκολλο του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, Έπαυλη Καζούλη, Λεωφ. Κηφισίας 241, ΤΚ 145 61 Κηφισιά, το αργότερο μέχρι τις 24/04/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30 που είναι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών. 

2020_495_07-04-2020_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_life ip κομβος_20PROC006535545_ΩΗΖΔ46Ψ8ΟΧ-ΖΝΔ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 
 

Απαντήσεις Aναθέτουσας Αρχής σε διευκρινιστικές ερωτήσεις

1) Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι σε περίπτωση ένωσης, η εξουσιοδότηση του κοινού εκπροσώπου, τυχόν αναπληρωτή κοινού εκπροσώπου ή αντίκλητου καθώς και ο ορισμός ατόμων που θα μπορούν να παραστούν σε διαδικασίες του διαγωνισμού (π.χ. άνοιγμα προσφορών), καθώς και ορισμός για το ποσοστό και το αντικείμενο κάθε μέλους της ένωσης, μπορεί να γίνει με τα πρακτικά απόφασης των διοικούντων οργάνου κάθε μέλους και με το συμφωνητικό της ένωσης και δεν απαιτείται επιπλέον κάποιο πληρεξούσιο.

  Αρκεί η απόδειξη του εξουσιοδοτημένου από την αντίστοιχη εσωτερική πράξη του οργάνου, είτε πρόκειται για το καταστατικό είτε με απόφαση του διοικητικού οργάνου.

2) Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι δεν απαιτείται γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ, Αστυνομία ή δικηγόρο για τα έντυπα και τις δηλώσεις που κατατίθενται.

Όσον αφορά τα έντυπα και δηλώσεις (ΤΕΥΔ, συνοδευτική αίτηση, έντυπο της οικονομικής προσφοράς καθώς και τυχόν δηλώσεις που υπογράφονται από τον εξουσιοδοτημένο κοινό εκπρόσωπο της ένωσης κλπ.) που απαιτούν υπογραφές ισχύουν τα ακόλουθα:

Δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής και μπορούν να κατατεθούν με απλή υπογραφή. Ωστόσο, σημειώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 27 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 68Α) του Μαρτίου για τα κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,  οι πολίτες μπορούν να προμηθευτούν ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi».

Επιπλέον, υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει όποιος υποψήφιος επιλεγεί ως προσωρινός ανάδοχος να προσκομίσει όλα τα πρωτότυπα νομιμοποιητικά έγγραφα που απαιτούνται στην προκήρυξη και τα πρωτότυπα εν γένει, με το γνήσιο της υπογραφής.

3) Παρακαλούμε στείλτε μας ή ανεβάστε στο website σας το σωστό πίνακα για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς καθώς στη σελ 73 της διακήρυξης, έχει γίνει κάποιο λάθος στο format και δεν φαίνεται ο πίνακας.

Θα τον βρείτε αναρτημένο με τη σωστή του μορφή στην ιστοσελίδα του Κέντρου www.ekpaa.ypeka.gr

4) Aν ένα έργο που έχει υλοποιηθεί περιλαμβάνει (κατηγορία 1) σχεδιασμό και κατασκευή ιστοτόπων και πλατφορμών καθώς επίσης και (κατηγορία 2) κατασκευή πλατφορμών γεωχωρικών πληροφοριών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη και των δύο κατηγοριών έργων που απαιτούνται και να μετρηθεί ως ένα έργο σχεδιασμού και κατασκευής ιστοτόπων και πλατφορμών και ως ένα έργο κατασκευής πλατφορμών γεωχωρικών πληροφοριών;

Τα έργα στην 1η περίπτωση θα πρέπει να ικανοποιούν την πρωτότυπη σχεδίαση και κατασκευή πλατφορμών και ιστοτόπων και στη 2η περίπτωση την κατασκευή πλατφορμών γεωχωρικών δεδομένων. Εφόσον ικανοποιούνται και οι 2 όροι μπορείτε να αναφέρετε το έργο και στις 2 κατηγορίες.

5) Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε, ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως αυτά ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4, αποτελούν δικαιολογητικά κατακύρωσης και υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή από τον προσωρινό ανάδοχο και όχι κατά την υποβολή της προσφοράς για την Διαδικασία αξιολόγησης.

Όσον αφορά την καταβολή των δικαιολογητικών, αυτά θα πραγματοποιηθούν κατά τη διαδικασία κατακύρωσης του προσωρινού Αναδόχου. Σε πρώτη φάση καταθέτετε:

  • το ΤΕΥΔ,
  • Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.4 προσκομίζετε: α) Αναλυτική παρουσίαση των χαρακτηριστικών σας  (επιχειρηματική δομή, τομείς δραστηριότητας) και β) Πίνακα των κυριότερων συναφών έργων που υλοποιήσατε ή στα οποία συμμετείχατε την τελευταία τριετία.
  • Εάν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις τυχόν μεταβολές του.
  • Για τα νομικά πρόσωπα υποβάλλονται: α) αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού (συνιστάται η προσκόμιση του τυχόν κωδικοποιημένου καταστατικού) ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου που να αποδεικνύει τη σύσταση του νομικού προσώπου και τυχόν τροποποιήσεις του (π.χ. ΦΕΚ, ανακοίνωση σύστασης από ΓΕ.ΜΗ., πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού κ.λπ.), β) απόφαση του δεσμεύοντος αρμόδιου οργάνου με την οποία: εγκρίνεται η συμμετοχή του νομικού προσώπου στο διαγωνισμό,και ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος, εκτός εάν η εξουσία της εκπροσώπησης του υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευτεί κατά της νόμιμες διατάξεις π.χ. ΦΕΚ εκπροσώπησης, ανακοίνωση ΓΕ.ΜΗ.
  • Η προσφορά των ενώσεων / κοινοπραξιών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους της οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό της και αντίγραφο της σχετικής πράξης εξουσιοδότησης περιλαμβάνεται στο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής.
  • Φάκελο της τεχνικής προσφοράς (όπως ορίζεται στην παράγραφο 2.4.4 της προκήρυξης)
  • Φάκελο της οικονομικής προσφοράς, συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου εντύπου (όπως ορίζεται στην παράγραφο 2.4.4 της προκήρυξης)

6) Παρακαλούμε, όπως μας διευκρινίσετε, ότι για την τεκμηριώση της εμπειρίας του οικονομικού φορέα, τα σχετικά έργα που έχουν πραγματοποιηθεί από το 2017 εμπίπτουν στην τελευταία τριετία που απαιτεί η διακήρυξη. 

Όσον αφορά την 3ετία που αναφέρεται στην τεκμηρίωση της επαγγελματικής εμπειρίας του φορέα, αυτή πρακτικά θεωρείται από τον Απρίλιο 2017 και μετά. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να συμπεριλάβετε το έργο στον αντίστοιχο πίνακα.

 

 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για το έργο “ΑΣΠΗΕ και Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (βέλτιστη προσέγγιση ως προς την κατάτμηση και την αλλαγή χρήσης γης)”

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, με επίκεντρο την αιολική ενέργεια, με  προϋπολογισμό έργου έως 18.000€
 
Τυχόν ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν προσφορά, έως τη Δευτέρα 6/04/2020 ώρα 13:00, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info-ekpaa@prv.ypeka.gr.
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για λογιστική υποστήριξη διεθνών προγραμμάτων

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να συνάψει σύμβαση με λογιστή για παροχή λογιστικών υπηρεσιών των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για το 2020

Τυχόν ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά προσφορά και βιογραφικά έως την 31/03/2020 και ώρα 13:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info-ekpaa@prv.ypeka.gr.

2020_426_27-03-2020_ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_λογιστική υποστήριξη διεθνών προγραμμάτων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων του ΕΚΠΑΑ

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να συνάψει σύμβαση με εταιρεία καθαρισμού για παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων του ΕΚΠΑΑ για το 2020.

Τυχόν ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά προσφορά έως την 31/03/2020 και ώρα 13:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info-ekpaa@prv.ypeka.gr.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης στο πλαίσιο του έργου «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα – Circular Economy Implementation in Greece» (LIFE-IP CEI –Greece – LIFE 18 IPE GR 000013)»

Το“Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)” θα παραμείνει κλειστό την Παρασκευή 13/3/2020 στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης  για την διάδωση του κορωνοιού.

Για τον λόγο αυτό δίνεται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης στο πλαίσιο του έργου «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα – Circular Economy Implementation in Greece» (LIFE-IP CEI –Greece – LIFE 18 IPE GR 000013)»  μέχρι και την Δευτέρα 16/03/2020 και ώρα 16:30.

 

Πρόσκληση – Διενέργεια τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών των χρήσεων 2019 του ΕΚΠΑΑ

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να συνάψει σύμβαση με λογιστή για παροχή λογιστικών υπηρεσιών για την διενέργεια τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών των χρήσεων 2019 του ΕΚΠΑΑ 

Τυχόν ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά προσφορά και βιογραφικά έως την 11/03/2020 και ώρα 12:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info-ekpaa@prv.ypeka.gr.

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΟΡΚΩΤΟΙ_2020

 

Scroll to Top Skip to content