Προσκλήσεις

Προκήρυξη – πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

Παρακαλούμε για την εκδήλωση ενδιαφέροντος έως την Πέμπτη 29/10/2020 στην έδρα του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Λεωφ. Κηφισίας 241,14561,Αθήνα  ή στη διεύθυνση Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων (5ος όροφος), Μεσογείων 119, 11526, Αθήνα 

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο:

2020_116_29-09-2020_προκήρυξη θεσης ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘ

Προκήρυξη – πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου της πρώτης Διεύθυνσης Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου της πρώτης Διεύθυνσης Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

Παρακαλούμε για την εκδήλωση ενδιαφέροντος έως την Πέμπτη 29/10/2020 στην έδρα του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Λεωφ. Κηφισίας 241,14561,Αθήνα  ή στη διεύθυνση Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων (5ος όροφος), Μεσογείων 119, 11526, Αθήνα 

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο:

2020_117_29-09-2020_προκήρυξη θεσης ΔΙΕΥΘ._1

Προκήρυξη – πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου της δεύτερης Διεύθυνσης Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ προκηρύσσει tην πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου της δεύτερης Διεύθυνσης Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

Παρακαλούμε για την εκδήλωση ενδιαφέροντος έως την Πέμπτη 29/10/2020 στην έδρα του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Λεωφ. Κηφισίας 241,14561,Αθήνα  ή στη διεύθυνση Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων (5ος όροφος), Μεσογείων 119, 11526, Αθήνα 

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο:

2020_118_29-09-2020_προκήρυξη θεσης ΔΙΕΥΘ._2

Προκήρυξη – πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

Παρακαλούμε για την εκδήλωση ενδιαφέροντος έως την Πέμπτη 29/10/2020 στην έδρα του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Λεωφ. Κηφισίας 241,14561,Αθήνα  ή στη διεύθυνση Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων (5ος όροφος), Μεσογείων 119, 11526, Αθήνα 

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο:

2020_119_29-09-2020_προκήρυξη θεσης ΔΙΕΥΘ. ΔΙΟΙΚ

Προκήρυξη – πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αειφόρου Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ προκηρύσσει tην πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αειφόρου Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

Παρακαλούμε για την εκδήλωση ενδιαφέροντος έως την Πέμπτη 29/10/2020 στην έδρα του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Λεωφ. Κηφισίας 241,14561,Αθήνα  ή στη διεύθυνση Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων (5ος όροφος), Μεσογείων 119, 11526, Αθήνα 

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο:

2020_120_29-09-2020_προκήρυξη θεσης ΔΙΕΥΘ._ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος – Μελέτη Αξιολόγησης Παραδοτέων Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) περιοχών Natura και συγκριτική μελέτη επίτευξης ενδιάμεσων στόχων της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει έργο με αντικείμενο «Μελέτη Αξιολόγησης Παραδοτέων Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) περιοχών Natura και συγκριτική μελέτη επίτευξης ενδιάμεσων στόχων της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων» με εκτιμώμενο κόστος έως 20.000€ μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ και χρονικής διάρκειας 8 μηνών

Παρακαλούμε για την εκδήλωση ενδιαφέροντος έως την Δευτέρα 14/9/2020, ώρα 10:00 ηλεκτρονικά στο email: info-ekpaa@prv.ypeka.gr

ΔΣ 2020_17_ΑΠΟΦΑΣΗ_73_09-09-2020_Θέμα 1_Μελέτη Αξιολόγησης Παραδοτέων Ειδικών Περιβ-κών Μελετών_NATURA 2000_ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ_20REQ007294408

Τεχνικές Προδιαγράφες μελέτης αξιολόγησης ΕΠΜ

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος – Μελέτη για την εφαρμογή των βασικών αξόνων της νέας νομοθετικής δέσμης της ΕΕ για την αειφόρο χρηματοδότηση στην Ελλάδα – αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει έργο με αντικείμενο «Μελέτη για την εφαρμογή των βασικών αξόνων της νέας νομοθετικής δέσμης της ΕΕ για την αειφόρο χρηματοδότηση στην Ελλάδα – αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης» με εκτιμώμενο κόστος έως 20.000€ μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ και χρονικής διάρκειας 8 μηνών.

Παρακαλούμε για την εκδήλωση ενδιαφέροντος έως την Δευτέρα 14/9/2020, ώρα 10:00 ηλεκτρονικά στο email: info-ekpaa@prv.ypeka.gr

ΔΣ 2020_17_ΑΠΟΦΑΣΗ_74_09-09-2020_Θέμα 2_Μελέτη Αξιολόγησης Παραδοτέων Ειδικών Περιβ-κών Μελετών_ΤΑΧΟΝΟΜΥ_ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ_20REQ007294422

Τεχνικές Προδιαγραφές Taxonomy

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ “stentorize it 2 – βάζουμε δύναμη στην φωνή μας”

Το ΕΚΠΑΑ (Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης) και η καλλιτεχνική περιβαλλοντική ακτιβιστική ομάδα “Kika & artgroup TRY1” παρουσιάζουν στο κοινό της Αθήνας την καμπάνια “stentorize it 2 – βάζουμε δύναμη στην φωνή μας”.

Από την Τετάρτη  19 Αυγούστου – Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπιστικής Δράσης έως και την Κυριακή 23 Αυγούστου 2020, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, στο Μηχανουργείο, θα παρουσιαστούν οι εγκαταστάσεις  “stentorize it 2” και “η θάλασσα των παιδιών μας” οι οποίες συνδέουν τα ζητήματα του περιβάλλοντος και του ανθρωπισμού και την μεταξύ τους σχέση.

Η είσοδος των επισκεπτών στις εγκαταστάσεις της καμπάνιας θα είναι ελεύθερη, τηρώντας φυσικά όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, όπως είναι η χρήση μάσκας στους κλειστούς χώρους και τα μέτρα κοινωνικής απόστασης.

Η καμπάνια  “stentorize it 2 – βάζουμε δύναμη στην φωνή μας” καλεί παιδιά, έως 16 ετών, να συμμετέχουν στην “πρόσκληση δημιουργίας για παιδιά” ζωγραφίζοντας μια θάλασσα, την οποία στη συνέχεια θα φωτογραφίσουν και θα μας τη στείλουν εδώ: https://stentorizeit2.blogspot.com

Εκατό (100) παιδιά θα λάβουν έναν καμβά, χρώματα και πινέλα εντελώς δωρεάν για να ζωγραφίσουν μια θάλασσα ή ένα κύμα και με προπληρωμένο τέλος αποστολής να μας στείλουν τον ζωγραφισμένο καμβά τους, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 10 Αυγούστου.

Τα έργα των παιδιών θα σχηματίσουν τη “θάλασσα των παιδιών μας” και θα συνδιαμορφώσουν το νόημα της εγκατάστασης stentorize it 2, η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ένα σύγχρονο “ομηρικό” οπτικοακουστικό παραμύθι που συνδυάζει μουσική, αρχιτεκτονική, αγγειοπλαστική, γλυπτική, ζωγραφική και φωτισμό και επιχειρεί να ενώσει το μικρό με το μεγάλο, το μικροσκοπικό που γίνεται γιγαντιαίο, το περιβάλλον με την αειφορία και τις ανθρωπιστικές δράσεις.

Αν ζεις χωρίς κοινωνικό ρομάντζο… είναι σαν να ζεις χωρίς χρώματα

ένα κύμα μπορεί να είναι μερικές γαλάζιες πινελιές σε ένα χαρτί

ένα κύμα μπορεί να είναι μια δύσκολη κατάσταση που σκεπάζει τα πάντα και …

αντί να πνιγούμε πρέπει να δυναμώσουμε την φωνή μας

stentorize it 2 – βάζουμε δύναμη στην φωνή μας

Στην οικολογία και την πανδημία… όταν αρχίσεις να μετράς απώλειες είναι ήδη αργά.

Υγιές περιβάλλον – Υγιείς άνθρωποι

Μικρές κινήσεις – Μεγάλη ωφέλεια

Μικρή αμέλεια – Μεγάλη ζημιά

Τώρα…περισσότερο από πριν… χρειάζονται ενέργειες, δράσεις, πρωτοβουλίες για να ανοίξουμε ή να συμμετέχουμε σε μια δημόσια συζήτηση για αυτά τα θέματα.

Πόσο μάλλον…σε έναν δημόσιο διάλογο μακριά από καταστροφολογίες και φοβικές αντιδράσεις.

 

Για πέντε ολόκληρες ημέρες, λοιπόν, από 19 έως 23 Αυγούστου 2020, στο Μηχανουργείο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων, συμμετέχουμε στη δράση “stentorize it 2” και “βάζουμε δύναμη στην φωνή μας” γιατί είναι αδύνατο να έχουμε περιβαλλοντική πολιτική χωρίς το κοινωνικό υποκείμενο, γιατί είναι αδύνατο να έχουμε αειφόρο ανάπτυξη χωρίς ανθρωπισμό.

“stentorize it 2 – βάζουμε δύναμη στην φωνή μας”

19-23 Αυγούστου 2020

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

 

Είσοδος Ελεύθερη

 

 

Πρόσκληση σε Εγκαίνια “stentorize it 2 – βάζουμε δύναμη στην φωνή μας”

Το Ε.Κ.Π.Α.Α. (Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης) και η καλλιτεχνική περιβαλλοντική ακτιβιστική ομάδα “KIKA & ARTGROUP TRY1” παρουσιάζουν στην ΤΕΧΝOΠΟΛΗ ΔHΜΟΥ ΑΘΗΝΑIΩΝ, την εγκατάσταση “STENTORIZE IT 2 – ΒAΖΟΥΜΕ ΔYΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΦΩΝH ΜΑΣ”, 19- 23 ΑΥΓΟYΣΤΟΥ 2020.

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟYΜΕ ΣΤΑ ΕΓΚΑIΝΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤAΡΤΗ 19 ΑΥΓΟYΣΤΟΥ – ΠΑΓΚOΣΜΙΑ ΗΜEΡΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚHΣ ΔΡAΣΗΣ, ΣΤΙΣ 20.30, όπου θα παρουσιαστούν οι εγκαταστάσεις “stentorize it 2” και “η θάλασσα των παιδιών μας” οι οποίες συνδέουν τα ζητήματα του περιβάλλοντος και του ανθρωπισμού και αναδεικνύουν την μεταξύ τους σχέση.

(ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ: HTTPS://STENTORIZEIT2.BLOGSPOT.COM)

 

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος – Πρόγραμμα Καινοτομίας

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει το έργο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» Ανάπτυξη και διαχείριση προγράμματος καινοτομίας με αντικείμενο την αξιοποίηση των βάσεων δεδομένων των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων στους τομείς της κλιματικής αλλαγής, της διαχείρισης υδάτων, των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων και της διαχείρισης δασών. 

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 20.000€ πλέον ΦΠΑ, με διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 14  Σεπτεμβρίου 2020 (λήξη της ΔΕΘ). Θα ληφθεί υπόψη προγενέστερη συναφής εμπειρία.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν την προσφορά τους συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό έως τη Πέμπτη 06/08/2020 17:00  ηλεκτρονικά στο email: info- ekpaa@prv.ypeka.gr

ΔΣ 2020_15_ΑΠΟΦΑΣΗ_70_30-07-2020_Θέμα 4_πρόγραμμα καινοτομίας_ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ_20REQ007120486

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ έργου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Scroll to Top Skip to content