Προσκλήσεις

Πρόσκληση – Διενέργεια αποσπάσεων στο Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) και τους εποπτευόμενους από το Υ.Π.ΕΝ. Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

Το“Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)”, προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του, προτίθεται να προβεί σε τρείς(3) αποσπάσεις υπαλλήλων (μόνιμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), από το Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) και από τους εποπτευόμενους από το Υ.Π.ΕΝ. Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

Τυχόν ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά προσφορά και βιογραφικά έως την Παρασκευή 31/01/2020 και ώρα 15:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info-ekpaa@prv.ypeka.gr.

Πρόσκληση – Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει σε λογιστή τη λογιστική υποστήριξη του έως το τέλος του 2020. Συνεκτιμάται τυχόν εμπειρία του λογιστή σε ζητήματα φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τυχόν ειδική γνώση στα ειδικότερα ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του ΕΚΠΑΑ.

Τυχόν ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά προσφορά και βιογραφικά έως την 3/01/2020 και ώρα 15:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info-ekpaa@prv.ypeka.gr.

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ_2020

Πρόσκληση – Παροχή Υπηρεσιών Νομικής Υποστήριξης

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό νομικό σύμβουλο τη νομική υποστήριξη του έως το τέλος του 2020. Συνεκτιμάται τυχόν εμπειρία του νομικού συμβούλου σε ζητήματα φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τυχόν ειδική γνώση στα ειδικότερα ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του ΕΚΠΑΑ.

Τυχόν ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά βιογραφικά έως την 3/01/2020 ώρα 15:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info-ekpaa@prv.ypeka.gr.

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ_2020

Πρόσκληση – «Τα ξενικά φυτικά είδη στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000: ένας οδηγός και μία βάση δεδομένων»

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει έργο με αντικείμενο «Τα ξενικά φυτικά είδη στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000: ένας οδηγός και μία βάση δεδομένων» σύμφωνα με τη συνημμένη Απόφαση ΔΣ και τη σχετική τεχνική περιγραφή.

Καλούνται οι τυχόν ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος έως 2/1/2020 και ώρα 17:00 στην έδρα του ΕΚΠΑΑ ή ηλεκτρονικά στο email: info-ekpaa@prv.ypeka.gr

Έργο ξενικά φυτά σε Natura 2000 – τεχνική περιγραφή

Πρόσκληση – Yπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και αναβάθμισης εφαρμογών πληροφορικής της Δ/νσης ΚΑΠΑ του ΥΠΕΝ

Tο ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει έργο υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και αναβάθμισης εφαρμογών πληροφορικής της Δ/νσης ΚΑΠΑ του ΥΠΕΝ σύμφωνα με τη συνημμένη Απόφαση ΔΣ και τη σχετική τεχνική περιγραφή.

Καλούνται οι τυχόν ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος έως 30/12/2019 και ώρα 15:00 στην έδρα του ΕΚΠΑΑ ή ηλεκτρονικά στο email: infoekpaa@prv.ypeka.gr

Έργο υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης – τεχνική περιγραφή

Σχεδιασμός πρόσκλησης και banner/ανασχεδιασμός λογότυπου για το side event (25η Διάσκεψη της Σύμβασης-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή)

Ενόψει της 25ης Διάσκεψης της Σύμβασης-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή [25th Conference of Parties (COP) of the United Nations Framework for Climate Change (UNFCCC)] που πρόκειται να διεξαχθεί στη Μαδρίτη Ισπανίας, στις 2-13 Δεκ. 2019 το ΕΚΠΑΑ έχει αναλάβει να συνδράμει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) προκειμένου να οργανωθεί side event για την προώθηση της Ελληνικής πρωτοβουλίας για τις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην Πολιτιστική.

Για το σκοπό αυτό το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη το αντικείμενο παροχής υπηρεσιών για τον σχεδιασμό πρόσκλησης και banner και ανασχεδιασμό λογότυπου για το side event

Προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος Τετάρτη 05/12/2019, ώρα 17:00

Προμήθεια υλικών για το side event (25η Διάσκεψη της Σύμβασης-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή)

Ενόψει της 25ης Διάσκεψης της Σύμβασης-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή [25th Conference of Parties (COP) of the United Nations Framework for Climate Change (UNFCCC)] που πρόκειται να διεξαχθεί στη Μαδρίτη Ισπανίας, στις 2-13 Δεκ. 2019 το ΕΚΠΑΑ έχει αναλάβει να συνδράμει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) προκειμένου να οργανωθεί side event για την προώθηση της Ελληνικής πρωτοβουλίας για τις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην Πολιτιστική.

Για το σκοπό αυτό το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη την προμήθεια υλικών.

Προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος Τετάρτη 05/12/2019, ώρα 17:00

Πρόσκληση – Διενέργεια πανελλαδικής έρευνας για την ανακύκλωση και τη διαχείριση αστικών αποβλήτων

Το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) προτίθεται να αναθέσει  τη διενέργεια ποιοτικής έρευνας για την ανακύκλωση και τη διαχείριση απορριμμάτων.

Προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος Τετάρτη 11/12/2019, ώρα 15:00

Παροχή Υπηρεσιών – Υποστήριξη ΥΠΕΝ για την επεξεργασία συμπερασμάτων εκθέσεων και αξιολογήσεων της ΕΕ και διεθνών οργανισμών για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της χώρας, ιδίως για θέματα κλιματικής αλλαγής

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος θα συνδράμει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) στην υποστήριξη της επεξεργασίας συμπερασμάτων εκθέσεων και αξιολογήσεων της ΕΕ και διεθνών οργανισμών για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της χώρας, ιδίως για θέματα κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Παροχή Υπηρεσιών – Έκδοση αποτελεσμάτων έργων: Ατμοσφαιρική Ρύπανση & Υγεία και Κλίμα & Υγεία

Το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) προτίθεται να αναθέσει την έκδοση τεύχους με τα αποτελέσματα των έργων «Επιδράσεις στην υγεία από την ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ελλάδα» και «Κλιματική Αλλαγή και Υγεία» που εκπονεί το ΕΚΠΑΑ σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Scroll to Top Skip to content