Νέα

Ολοκληρώθηκε η δράση “Stentorize it 2 – βάζουμε δύναμη στην φωνή μας”

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δράση Stentorize it 2 της καλλιτεχνικής ομάδας KIKA-Artgroup TRY 1, που πραγματοποιήθηκε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων 19-23 Αυγούστου και χρηματοδοτήθηκε απ’ το ΕΚΠΑΑ.

Η συμμετοχή του κοινού ήταν μεγάλη και τα έργα των παιδιών εντυπωσιακά.

Δείτε όλα τα έργα των παιδιών εδώ:  http://www.stentorizeit2.gr/   

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος – Συγκριτική αξιολόγηση των διαφορετικών εμπορικά διαθέσιμων βιοπλαστικών σε σχέση με την εκάστοτε χρήση του Παραρτήματος Α και Β της Οδηγίας 2019/904.

Το έργο θα έχει διάρκεια 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα έχει συνολικό κόστος έως 20.000€ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν την προσφορά τους συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό έως την Δευτέρα 25/5, ώρα 16:00 στην έδρα του ΕΚΠΑΑ (Λεωφ. Κηφισίας 241, Βίλα Καζούλη, Κηφισιά 14561) ή ηλεκτρονικά στο email: info-ekpaa@prv.ypeka.gr

ΔΣ 2020_09_ΑΠΟΦΑΣΗ_38_15-05-2020_ΘΕΜΑ 2 Βιοπλαστικά_ΟΡΘΗ_ 20REQ006756597

Τεχνικές προδιαγραφές Βιοπλαστικά

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος – Έργο σύνταξης Οδηγού για την οικονομοτεχνική ιεράρχηση και ορθολογική προτεραιοποίηση των έργων, δράσεων και μέτρων προσαρμογής, των αντίστοιχων προτεινόμενων, στο πλαίσιο των Περιφερειακών Σχεδίων Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ).

Το έργο θα έχει διάρκεια ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης και θα έχει συνολικό κόστος έως 20.000€ (πλέον ΦΠΑ). 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν την προσφορά τους συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό έως την Παρασκευή 5/6, ώρα 16:00 στην έδρα του ΕΚΠΑΑ (Λεωφ. Κηφισίας 241, Βίλα Καζούλη, Κηφισιά 14561) ή ηλεκτρονικά στο email: info-ekpaa@prv.ypeka.gr

ΔΣ 2020_09_ΑΠΟΦΑΣΗ_40_15-05-2020_Θέμα 4 -σύνταξη οδηγού έργων ΠεΣΠΚΑ_ 20REQ006756785

Τεχνικές Προδιαγραφές

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης των αιτήσεων/προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσης μίσθωσης έργου για την υποστήριξη του ΕΚΠΑΑ στο πλαίσιο του έργου «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – CIRCULAR ECONOMY IMPLEMENTATION IN GREECE» (LIFE-IP CEI –GREECE -LIFE 18 IPE GR 000013)»

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος – Έργο υποστήριξης του Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής σε θέματα ελεγχόμενων ουσιών και διαχείρισης σχετικών πληροφοριακών συστημάτων (F-Gases & ΟDS)

Το έργο θα έχει διάρκεια ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης και θα έχει συνολικό κόστος έως 15.000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν την προσφορά τους συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό έως την Τετάρτη 15/4, ώρα 16:00 στην έδρα του ΕΚΠΑΑ (Λεωφ. Κηφισίας 241, Βίλα Καζούλη, Κηφισιά 14561) ή ηλεκτρονικά στο email: info-ekpaa@prv.ypeka.gr

Θα ληφθεί υπόψη εξειδικευμένη εμπειρία επί των συγκεκριμένων πληροφοριακών συστημάτων.

ΔΣ 2020_07_ΑΠΟΦΑΣΗ_27_08-04-2020_Θέμα 6_ έργο υποστήριξης ΚΑΠΑ f-gases_20REQ006550927

Τεχνική περιγραφή έργου υποστήριξης ΥΠΕΝ για πληροφοριακά συστήματα F gases

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης των αιτήσεων/προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υποστήριξη του ΕΚΠΑΑ στο πλαίσιο του έργου «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – CIRCULAR ECONOMY IMPLEMENTATION IN GREECE» (LIFE-IP CEI –GREECE -LIFE 18 IPE GR 000013)»

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης των αιτήσεων/προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου υποστήριξης του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης στο πλαίσιο του έργου “PROTECTING EUROPEAN BIODIVERSITY FROM INVASIVE ALIEN SPECIES (INVALIS)” με κωδικό PGI05271 του προγράμματος “INTERREG EUROPE”

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης των αιτήσεων/ προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για την υποστήριξη του ΕΚΠΑΑ στο πλαίσιο του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΑΝΟΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (INTEGRATED APPROACH FOR EXPOSURE AND HEALTH EffECTS MONITORING OF ENGINEERED NANOMATERIALS IN WORKPLACES AND URBAN AREAS) LIFE-NANOEXPLORE – LIFE17 ENV/GR/000285».

Πρακτικό αξιολόγησης αιτήσεων δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υποστήριξη του ΕΚΠΑΑ στο πλαίσιο του έργου “Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα – Boosting the implementation of adaptation policy across Greece (LIFE – IP AdaptlnGR-LIFE17 IPC/GR/000006)»

https://ekpaa.ypeka.gr/wp-content/uploads/2020/03/2020_292_05-03-2020_LIFE-IP-AdaptInGR_Απόφαση-έγκρισης-πρακτικού-αξιολόγησης-αιτήσεων-εκπαα_Ψ04Ω46Ψ8ΟΧ-Χ3Θ.pdf

Scroll to Top Skip to content