Νέα

InfoDay Προγράμματος INVALIS με εκπροσώπους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Στο πλαίσιο της Ημέρας Ενημέρωσης (InfoDay) για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής  Ένωσης που αφορά στα Χωροκατακτητικά Ξενικά Είδη (ΧΞΕ): Interreg Europe – INVALIS: Protecting European Biodiversity from Invasive Alien Species (INVALIS), διοργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε στις 05 Απριλίου 2021 διαδικτυακή εκδήλωση με ομάδα προπτυχιακών φοιτητών/τριών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την επίβλεψη του Αν. Καθηγητή, Γ. Ευθυμίου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης οι υπεύθυνοι διαχείρισης του έργου INVALIS, Ορφέας Ρούσος και Χριστίνα Καπετανοπούλου, αφού πληροφόρησαν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες για τον σκοπό, τα χαρακτηριστικά και την πορεία του έργου, επεκτάθηκαν και σε ειδικότερα θέματα όπως είναι το εθνικό και ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο για τα Χωροκατακτητικά Ξενικά Είδη, οι συγκρούσεις συμφερόντων, οι καλές πρακτικές, η χάραξη και εφαρμογή των κατάλληλων περιβαλλοντικών πολιτικών και η απαραίτητη συμβολή της επιστημονικής κοινότητας σε αυτό, κ.λπ.

Ο εξαιρετικά ενδιαφέρων διάλογος που ακολούθησε, καθώς και οι καίριες τοποθετήσεις των φοιτητών και των φοιτητριών του τμήματος, ολοκλήρωσαν με τον καλύτερο τρόπο την εκδήλωση.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για τη δεύτερη κατά σειρά διαδικτυακή συνάντηση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Ημέρας Ενημέρωσης (InfoDay) του προγράμματος INVALIS. Έχει προηγηθεί η εκδήλωση με εκπροσώπους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας του Περιβάλλοντος», του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, τον περασμένο Δεκέμβριο, υπό την επίβλεψη του Διευθυντή ΠΜΣ, Γ. Βαρελίδη, και του Διδάσκοντα, Π. Βαρελίδη, ενώ έχουν ήδη προγραμματιστεί αντίστοιχες διαδικτυακές εκδηλώσεις με το Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ (Καθηγήτρια, Μαργαρίτα Αριανούτσου – Φαραγγιτάκη) και το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Καθηγητής, Στέλιος Κατσανεβάκης).

Εκ μέρους του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. ευχαριστούμε θερμά την επιστημονική κοινότητα για την άμεση ανταπόκριση και την αμέριστη βοήθεια.

Οι διαχειριστές του έργου INVALIS

Διακήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής για την αντιμετώπιση των υπερβάσεων των συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ10 στον οικισμό της Θεσσαλονίκης»

Ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (σταθμισμένα κριτήρια),  με σκοπό την επιλογή αναδόχου, για την παροχή υπηρεσιών του έργου  «Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής για την αντιμετώπιση των υπερβάσεων των συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ10 στον οικισμό της Θεσσαλονίκης».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000€) μη συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α., ήτοι συνολικού ποσού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), και συγκεκριμένα τον πόρο του 0,2% των εσόδων από πλειστηριασμούς  δικαιωμάτων  εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν το φάκελο της προσφορά τους, στο πρωτόκολλο του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (OΦΥΠΕKA),  Λεωφ. Μεσογείων 207, Ελληνορώσων 115 25 Αθήνα, το αργότερο μέχρι τις 16/04/2021, ημέρα Παρασκευήκαι ώρα 16:00 που είναι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι διαθέσιμο για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση:

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης του έργου του Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠΕΝ σε θέματα ελεγχόμενων ουσιών και διαχείρισης σχετικών πληροφοριακών συστημάτων (F-Gases & ΟDS)

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης του Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠΕΝ σε θέματα ελεγχόμενων ουσιών και διαχείρισης σχετικών πληροφοριακών συστημάτων (F-Gases & ΟDS.

Ο προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ποσό των δεκαέξι χιλιάδων ευρώ (16.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η προσφορά υποβάλλεται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. (Λ. Μεσογείων 203-207, 2ος όροφος) έως τις 31 Μαρτίου 2021 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00

Διευκρινίζεται ότι λόγω της έκτακτης κατάστασης που έχει προκληθεί από τη διασπορά του κορωνοϊού επιτρέπεται και η ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών στην ηλεκτρονική διεύθυνση info-ofypeka@prv.ypeka.gr.

Ολοκλήρωση διαδικασίας επιλογής Προϊσταμένου της δεύτερης Διεύθυνσης Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.118/29-09-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για
την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου της δεύτερης Διεύθυνσης Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) (ΑΔΑ: ΨΩ2046ΜΑΖΤ-ΓΑΔ), ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής.

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται εντός πέντε (5) ημερών στο πρωτόκολλο του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Σχετική απόφαση:

Ολοκλήρωση διαδικασίας επιλογής Προϊσταμένου της πρώτης Διεύθυνσης Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.117/29-09-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για
την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου της πρώτης Διεύθυνσης Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) (ΑΔΑ: 6ΑΦΑ46ΜΑΖΤ-ΜΘΠ), ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής.

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται εντός πέντε (5) ημερών στο πρωτόκολλο του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Σχετική απόφαση:

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών διαμόρφωσης της ιστοσελίδας του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., web-hosting, e-mail hosting με στόχο την πρόβλεψη υποδοχής των ιστοσελίδων όλων των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών διαμόρφωσης της ιστοσελίδας του, με στόχο την πρόβλεψη υποδοχής των ιστοσελίδων όλων των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Ο προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ποσό 16.129,03€ χωρίς ΦΠΑ ήτοι είκοσι χιλιάδων ευρώ (ήτοι 20.000€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ)

Η προσφορά υποβάλλεται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. (Λ. Μεσογείων 203-207, 2ος όροφος) έως τις 23 Μαρτίου 2021 , ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00

2021_794_17-03-21_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Ολοκλήρωση διαδικασίας επιλογής Γενικού Διευθυντή ΟΦΥΠΕΚΑ

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 116/29.09.2020 Προκήρυξης – πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.). (ΑΔΑ: Ψ05846ΜΑΖΤ-ΨΩ3) ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής.

Με απόφαση της Προέδρου του ΔΣ του ΟΦΥΠΕΚΑ (αρ.πρωτ 10116/28-12-2020), κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 του ν.4685/2020, για τη θέση του ΓΔ επιλέχθηκε ο κ. Ιωάννης Μητσόπουλος.

Τυχόν ενστάσεις κατά του αποτελέσματος υποβάλλονται εντός 5 ημερών στο πρωτόκολλο του ΟΦΥΠΕΚΑ.

Προκήρυξη – Παροχή Λογιστικών Υπηρεσιών στον ΟΦΥΠΕΚΑ, έτους 2021

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ.) προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη την Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης στον ΟΦΥΠΕΚΑ για το έτος 2021.

Ο προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€) πλέον ΦΠΑ (ήτοι 24.800€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ)

Τυχόν ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά προσφορά έως την Δευτέρα 28/12/2020 και ώρα 17:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info-ofypeka@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ_2021

2020_629_27-11-2020_Απόφαση Λογιστικές Υπηρεσίες_ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ_20REQ007784728

Προκήρυξη – Παροχή Υπηρεσιών Νομικής Υποστήριξης στον ΟΦΥΠΕΚΑ για το α’ εξάμηνο του 2021

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ.) προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη την Παροχή Υπηρεσιών Νομικής Υποστήριξης στον ΟΦΥΠΕΚΑ για το α’ εξάμηνο του 2021.

Ο προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) πλέον ΦΠΑ (ήτοι 12.400€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ)

Τυχόν ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά προσφορά έως την Δευτέρα 28/12/2020 και ώρα 17:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info-ofypeka@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ_ΟΦΥΠΕΚΑ 2021

2020_628_27-11-2020_Απόφαση Νομικές Υπηρεσίες_ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ_20REQ007858865

Προκήρυξη – Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής Υποστήριξης και Τεχνικής Υποστήριξης του ΟΦΥΠΕΚΑ.

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ.) προτίθεται να αναθέσει σε εταιρεία (εξωτερικό συνεργάτη) την οργάνωσης των διοικητικών και
τεχνικών υπηρεσιών του ΟΦΥΠΕΚΑ

Ο προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) πλέον ΦΠΑ (ήτοι 12.400€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ)

Τυχόν ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά προσφορά έως την Τετάρτη 16/12/2019 και ώρα 17:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info-ofypeka@prv.ypeka.gr.

2020_376_30-10-2020_Απόφαση Διοικ. Υπηρεσίες_20REQ007708069

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_Διοικητικής_Τεχνικής_Υποστήριξης

Scroll to Top Skip to content