Νέα

Ολοκλήρωση διαδικασίας επιλογής Γενικού Διευθυντή ΟΦΥΠΕΚΑ

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 116/29.09.2020 Προκήρυξης – πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.). (ΑΔΑ: Ψ05846ΜΑΖΤ-ΨΩ3) ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής.

Με απόφαση της Προέδρου του ΔΣ του ΟΦΥΠΕΚΑ (αρ.πρωτ 10116/28-12-2020), κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 του ν.4685/2020, για τη θέση του ΓΔ επιλέχθηκε ο κ. Ιωάννης Μητσόπουλος.

Τυχόν ενστάσεις κατά του αποτελέσματος υποβάλλονται εντός 5 ημερών στο πρωτόκολλο του ΟΦΥΠΕΚΑ.

Προκήρυξη – Παροχή Λογιστικών Υπηρεσιών στον ΟΦΥΠΕΚΑ, έτους 2021

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ.) προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη την Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης στον ΟΦΥΠΕΚΑ για το έτος 2021.

Ο προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€) πλέον ΦΠΑ (ήτοι 24.800€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ)

Τυχόν ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά προσφορά έως την Δευτέρα 28/12/2020 και ώρα 17:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info-ofypeka@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ_2021

2020_629_27-11-2020_Απόφαση Λογιστικές Υπηρεσίες_ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ_20REQ007784728

Προκήρυξη – Παροχή Υπηρεσιών Νομικής Υποστήριξης στον ΟΦΥΠΕΚΑ για το α’ εξάμηνο του 2021

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ.) προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη την Παροχή Υπηρεσιών Νομικής Υποστήριξης στον ΟΦΥΠΕΚΑ για το α’ εξάμηνο του 2021.

Ο προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) πλέον ΦΠΑ (ήτοι 12.400€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ)

Τυχόν ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά προσφορά έως την Δευτέρα 28/12/2020 και ώρα 17:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info-ofypeka@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ_ΟΦΥΠΕΚΑ 2021

2020_628_27-11-2020_Απόφαση Νομικές Υπηρεσίες_ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ_20REQ007858865

Προκήρυξη – Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής Υποστήριξης και Τεχνικής Υποστήριξης του ΟΦΥΠΕΚΑ.

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ.) προτίθεται να αναθέσει σε εταιρεία (εξωτερικό συνεργάτη) την οργάνωσης των διοικητικών και
τεχνικών υπηρεσιών του ΟΦΥΠΕΚΑ

Ο προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) πλέον ΦΠΑ (ήτοι 12.400€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ)

Τυχόν ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά προσφορά έως την Τετάρτη 16/12/2019 και ώρα 17:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info-ofypeka@prv.ypeka.gr.

2020_376_30-10-2020_Απόφαση Διοικ. Υπηρεσίες_20REQ007708069

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_Διοικητικής_Τεχνικής_Υποστήριξης

Προκήρυξη – Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής Υποστήριξης της Επιτροπής Φύση 2000 και του ΔΣ του ΟΦΥΠΕΚΑ για το 2021

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ.) προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη την παροχή υπηρεσιών Διοικητικής Υποστήριξης της Επιτροπής Φύση 2000 και του ΔΣ του ΟΦΥΠΕΚΑ για το 2021

Ο προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000€) πλέον ΦΠΑ (ήτοι 24.800€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ)

Τυχόν ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά προσφορά έως την Τετάρτη 16/12/2019 και ώρα 17:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info-ofypeka@prv.ypeka.gr.

2020_627_27-11-2020_Απόφαση Διοικ.Υποστήριξης της ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2000 και του ΔΣ του ΟΦΥΠΕΚΑ_ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ_20REQ007784662

Γραμ. υποστήριξη επιτροπής φύσης

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσίας «Απογραφές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων στο πλαίσιο διεθνών και ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της χώρας για το έτος 2019»

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ.) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για το έργο «Απογραφές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων στο πλαίσιο διεθνών και ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της χώρας για το έτος 2019»

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000€) μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι συνολικού ποσού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), και συγκεκριμένα τον πόρο του 0,2% των εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν το φάκελο της προσφορά τους, στο πρωτόκολλο του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (OΦΥΠΕKA), Έπαυλη Καζούλη, Λεωφ. Κηφισίας 241, ΤΚ 145 61 Κηφισιά, το αργότερο μέχρι τις 18/12/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 που είναι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού είναι η 21/12/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στον 1ο όροφο του κτιρίου ΥΠΕΝ, επί της οδού Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα.

2020_742_07-12-2020_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_Απογραφές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου_20PROC007789458_9Θ5Ε46ΜΑΖΤ-6ΟΖ

2020_912_22-12-2020_ΔΣ ΟΦΥΠΕΚΑ_ΑΠΟΦΑΣΗ_Έγκριση Πρακτικού απογραφές αερίων_Ω6Ε946ΜΑΖΤ-2Ξ5

 

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης στα πλαίσια του έργου “Απογραφές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και εκπομπές ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων στο πλαίσιο διεθνών και ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της χώρας για το έτος 2019”

Ανακοινώνεται ότι στις 23/11/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 θα διενεργηθεί δημόσια μερική κλήρωση από τον ΟΦΥΠΕΚΑ, μεταξύ του προσωπικού των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας (ΚΑΠΑ) του ΥΠΕΝ που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, ως υποψήφιους συμμετοχής στην ανωτέρω κλήρωση, που διατέθηκαν από το ΥΠΕΝ για τη συγκρότηση: α) της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών και β) της επιτροπής εξέτασης των ενστάσεων στο πλαίσιο του έργου «Απογραφές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων στο πλαίσιο των διεθνών και ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της χώρας για το έτος 2019»

2020_543_19-11-2020_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΟΦΥΠΕΚΑ-ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΕΡΙΩΝ_ΨΓΕΥ46ΜΑΖΤ-ΨΜΔ

 

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) καθολικός διάδοχος του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)

Με ΦΕΚ (177Α/2020) ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) κατέστη καθολικός διάδοχος του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) και το πάσης φύσεως προσωπικό του ΕΚΠΑΑ μεταφέρθηκε αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας στον ΟΦΥΠΕΚΑ.

Ως γνωστόν, Πρόεδρος του νέου Οργανισμού έχει αναλάβει η Δρ. Μαρία Π. Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια στη Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Αναπληρώτρια Κοσμήτορας του ίδιου ιδρύματος.

Τη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου έχει καταλάβει ο Δρ. Κώστας Α. Τριάντης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μέλη του νέου ΔΣ ορίστηκαν οι:

  • Παναγιώτης Δημόπουλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Φύση 2000 
  • Κώστας Δημόπουλος, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ 
  • Δημήτριος Σμυρνής, Δικηγόρος 
  • Αλεξάνδρα-Σοφία Τόγια, Οικονομολόγος 
  • Ελευθερία Κλώντζα, Περιβαλλοντολόγος

Η θητεία του νέου ΔΣ είναι πενταετής.

Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) θεσμοθετήθηκε με τον νόμο 4685/2020, εποπτεύεται από το ΥΠΕΝ και έχει ως σκοπό́ την εφαρμογή́ της πολιτικής του ΥΠΕΝ για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών της χώρας μας, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την προώθηση και υλοποίηση δράσεων αειφόρου ανάπτυξης και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

 

Greenathon 2020 – Ξεκίνησε ο διαγωνισμός!

Υποδεχθείτε το #Greenathon2020, έναν νέο διαγωνισμό αξιοποίησης καινοτόμων ιδεών και λύσεων στον τομέα της διαχείρισης δεδομένων και ανάπτυξης νέων τεχνολογιών για το Περιβάλλον. Διοργανώνεται από το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης και την Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

▶ 6 περιβαλλοντικές θεματικές

▶ 10+ τεχνολογικές προκλήσεις

Προθεσμία Υποβολής: 15 Οκτωβρίου 2020

Δες περισσότερα εδώ https://greenathon.ai4goodchallenge.com #AI4GoodChallenge

Ξεκίνησε η δημόσια διαβούλευση του έργου INVALIS

Ξεκίνησε ήδη η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης του έργου INVALIS για την προστασία της ευρωπαϊκής βιοποικιλότητας από τα χωροκατακτητικά ξενικά είδη , το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Europe (Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί με την εκδήλωση δημόσιου διαλόγου, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός Οκτωβρίου 2020.
 
Όσοι πολίτες επιθυμούν, μπορούν να λάβουν μέρος στη δημόσια διαβούλευση, να συμπληρώσουν το σχετικό ερωτηματολόγιο εδώ και να το αποστείλουν στη διεύθυνση o.roussos@prv.ypeka.gr, έως 30 Σεπτεμβρίου 2020.
 
Επίσης, μπορείτε να διαβάσετε τη δήλωση σκοπού της εκδήλωσης του δημόσιου διαλόγου εδώ.
 
Scroll to Top Skip to content