Εθνικά έργα

Δημιουργία βάσης δεδομένων για τους φορείς εκμετάλλευσης σταθερών εγκαταστάσεων και αεροσκαφών που εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 2003/871, όπως ισχύει, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής (ΣΕΔΕ) αερίων θερμοκηπίου

Το έργο έχει αντικείμενο:

  • την εγκατάσταση λογισμικού εικονικού διακομιστή στου Κεντρικού Εξοπλισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος κατάλληλης τεχνολογίας για να δεχτεί βάση δεδομένων και λογισμικό διακομιστή σελίδων για το διαδίκτυο και ενδοδίκτυο.
  • τη δημιουργία Βάσης Δεδομένων που θα καλύψει την τρέχουσα περίοδο 2013-2020. Η βάση δεδομένων έχει όλα τα απαραίτητα πεδία για να αναπτυχθούν σε αυτήν οι κατάλληλες εφαρμογές για τις ανάγκες του έργου.
  • την Ενδοδικτυακή Εφαρμογή  που παρέχει την δυνατότητα, με την χρήση κατάλληλων «φίλτρων» δημιουργίας αξιόπιστων πληροφοριών, σε άμεσο χρόνο, που υπό άλλες συνθήκες θα χρειαζόταν πολύωρη δουλειά. Η  Εφαρμογή παρέχει την δυνατότητα στην υπηρεσία να καταχωρεί όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τους φορείς εκμετάλλευσης σταθερών εγκαταστάσεων και αεροσκαφών που εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 2003/871, καθώς και να μπορεί να εισάγει όλα τα απαραίτητα αρχεία σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
  • τη διαδικτυακή Εφαρμογή, όπου  μπορούνε οι πολίτες μέσα από την Ιστοσελίδα του ΕΚΠΑΑ (ekpaa.ypeka.gr) να έχουν πρόσβαση σε χρήσιμα στοιχεία

Διάρκεια:

Νοέμβριος 2017 – Σεπτέμβριος 2018

Για να συνδεθείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών, πατήστε εδώ.

Ανάπτυξη μηχανισμών και εργαλείων παρακολούθησης της εφαρμογής του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ και των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 517/2014 και 1005/2009 (και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης), για τη διαχείριση και σταδιακή απομείωση των Φθοριούχων αερίων του Θερμοκηπίου καθώς και των αερίων που καταστρέφουν τη στιβάδα του Όζοντος

Το έργο έχει αντικείμενο τη διαμόρφωση μηχανισμών και εργαλείων
παρακολούθησης της εφαρμογής του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ και των Ευρωπαϊκών
Κανονισμών 517/2014 και 1005/2009 (και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης) για τη
διαχείριση και σταδιακή απομείωση των Φθοριούχων αερίων του Θερμοκηπίου καθώς
και των αερίων που καταστρέφουν τη στιβάδα του Όζοντος.

Αναπτύχθηκαν δύο υποσυστήματα παρακολούθησης:
Το υποσύστημα καταγραφής και παρακολούθησης του εξοπλισμού που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ή/και ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, βάσει των Κανονισμών (ΕΕ) 517/2014 και (ΕΚ) 1005/2009. (https://ods.fgases.ypen.gr/ords/f?p=106:2::::::)

Το Υποσύστημα καταγραφής και παρακολούθησης των επιχειρήσεων που ασχολούνται με ελεγχόμενες ουσίες, αφορά στη λειτουργία Μητρώου Επιχειρήσεων που ασχολούνται με ελεγχόμενες ουσίες ή με εξοπλισμό και προϊόντα που τις χρησιμοποιούν ή τις περιέχουν, και στην ηλεκτρονική υποβολή ετήσιων στοιχείων εισροών-εκροών-αποθέματος ανά ελεγχόμενη ουσία. Η λειτουργία του Μητρώου προβλέπεται στο άρθρο 4 της ΚΥΑ 18694/2012 και το άρθρο 4 της ΚΥΑ 37411/2007. Αναμένεται η ενεργοποίηση του. 

 

Διάρκεια:

Νοέμβριος 2017 – Οκτώβριος 2018

Scroll to Top Skip to content