Εθνικά έργα

Έκδοση της μεθοδολογίας που εφαρμόστηκε στο έργο της Εποπτείας για τους τύπους οικοτόπων

Στο έργο αναπτύσσεται το μεθοδολογικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα την περίοδο 2013-2015 (και αφορούσε την περίοδο αναφοράς 2007-2012) με μια ολοκληρωμένη και τυποποιημένη bottom-up προσέγγιση εποπτείας και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων.

Διάρκεια:

Ιούλιος 2017 – Δεκέμβριος 2017

Πρακτικός οδηγός για την ομαλή μετάβαση των περιφερειών με υψηλή εξάρτηση από τα στερεά ορυκτά καύσιμα σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο – Η περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας

Στα πλαίσια της παγκόσμιας πρόκλησης
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και της απεξάρτησης από τα στερεά ορυκτά
καύσιμα, η περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας είναι περισσότερο από
χαρακτηριστική, δεδομένου ότι φιλοξενεί το 80% της εθνικής βιομηχανίας λιγνίτη,
ενώ το 40% περίπου της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας της περιφέρειας
προέρχεται από τις λιγνιτικές δραστηριότητες της ΔΕΗ ΑΕ (εξόρυξη και παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας).

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην καταγραφή και στην ανάλυση
κρίσιμων κανονιστικών, τεχνικών και
οικονομικών παραμέτρων που αφορούν την Δυτική Μακεδονία και σε συνάρτηση με τις
σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας θα οδηγούν σε
βιώσιμες δράσεις ανάπτυξης ενός νέου περιφερειακού παραγωγικού μοντέλου. Πιο
συγκεκριμένα, αφορά στη θεσμική και διαχειριστική προετοιμασία για την μετάβαση
της Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής εξάρτησης, τις
τεχνολογικές απαιτήσεις και προοπτικές στην κατεύθυνση μετάβασής της σε
καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής εξάρτησης, την ανάλυση της προοπτικής του
πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης στην κατεύθυνση διαφοροποίησης της
παραγωγικής βάσης και το σχέδιο στρατηγικής μετάβασής της σε καθεστώς χαμηλής
λιγνιτικής εξάρτησης.

Διάρκεια:

Ιούνιος 2018 – Δεκέμβριος 2018

Παρατάθηκε η υποβολή του τελικού παραδοτέου: Ιούνιος 2020

Καταγραφή και αξιολόγηση της διεθνούς εμπειρίας σε θέματα διαχείρισης του περιφερειακού παραγωγικού μετασχηματισμού σε περιοχές υψηλής ανθρακικής εξάρτησης

Σχέδιο διάρθρωσης Φορέα Διαχείρισης για την μετάβασητης Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής εξάρτησης

Τεχνοοικονομική αξιολόγηση των διαθέσιμων τεχνολογικών επιλογών αξιοποίησης του λιγνίτη σε ηλεκτρικές και έξω- ηλεκτρικές χρήσεις

Τεχνοοικονομική αξιολόγηση του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης στην κατεύθυνση διαφοροποίησης της παραγωγικής βάσης στη Δυτική Μακεδονία

Περιφερειακή στρατηγική μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής εξάρτησης

Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ταμιευτήρα Κάρλας

Το Πρόγραμμα Παρακολούθησης του ταμιευτήρα της Κάρλας περιλαμβάνει τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό των εξής παραμέτρων:

  • Κυανοτοξίνες (12 MCs, NOD, CYN, ANA) σε 20 δείγματα νερού, βιομάζας ή ιστού ώστε να διερευνηθεί η περίπτωση τοξικότητας και η λήψη κατάλληλων μέτρων.
  • Φυτοφάρμακα (περισσότερες από 200 δραστικές ενώσεις διαφόρων ομάδων) σε 8 δείγματα νερού. Λαμβάνοντας υπόψιν την ιδιαίτερη ένταση της αγροτικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή, διερεύνηση υπολειμμάτων στο νερό, τα επίπεδα συγκέντρωσης, διερεύνηση εν δυνάμει τοξικότητας και λήψη μέτρων.
  • Άζωτο (Ν) και φώσφορος (P) σε 30 δείγματα νερού με στόχο τη διερεύνηση του ευτροφισμού που αποτελεί το κύριο πρόβλημα του ταμιευτήρα. 

Διάρκεια:

Αύγουστος 2017 – Δεκέμβριος 2017

Μέτρα Παρακολούθησης και Προστασίας της θαλάσσιας χελώνας στην Ελλάδα

Στα πλαίσια της τριμερούς διακρατικής συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, το Ε.Κ.Π.Α.Α. συνεργάστηκε με τον Συλλόγο για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας ‘ΑΡΧΕΛΩΝ’ επί των μέτρων παρακολούθησης και προστασίας της θαλάσσιας χελώνας στην Ελλάδα και ειδικότερα επί των μεθόδων εντοπισμού, καταγραφής των φωλιών και των στοιχείων επώασης και εκκόλαψης αυτών.

Το έργο περιλαμβάνει επιπλέον καταγραφή των μέτρων προστασίας που λαμβάνονται στις φωλιές του είδους Caretta caretta για την προφύλαξη από φυσικές και ανθρωπογενείς πιέσεις και απειλές. Η έκθεση αυτή αποτελεί ένα πλήρες και χρήσιμο εργαλείο το οποίο θα συμβάλλει θετικά στον σχεδιασμό της πολιτικής για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας.

Η θαλάσσια χελώνα Caretta caretta είναι ένα κινδυνεύον είδος, σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας και η προστασία της συνδέεται άρρηκτα με την συνολική διατήρηση και προστασία των οικοσυστημάτων όπου αυτές ζουν και αναπαράγονται.

Διάρκεια:

Σεπτέμβριος 2017

Πρότυπη δάσωση σε αστικό ή περιαστικό χώρο και εκτίμηση της δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα

Το έργο έχει αντικείμενο την εγκατάσταση μιας πρότυπης δάσωσης
καθώς και πιστοποίησης των δεσμεύσεων διοξειδίου του άνθρακα που παράγονται από
την εγκατάσταση και αύξηση των δέντρων. Ειδικότερα, σκοπός του έργου είναι η
μελέτη, εκτίμηση και εγκατάσταση μιας πρότυπης δάσωσης η οποία δρα προσθετικά.

Το έργο περιλαμβάνει τη δάσωση έκτασης έως 0,7 έως 1 ha με ιθαγενή
δασοπονικά είδη σε έκταση κοντά ή μέσα στον αστικό ιστό (συμπεριλαμβάνεται η
μελέτη και το έργο) καθώς και την εκτίμηση των δεσμεύσεων άνθρακα από την
έκταση για τα επόμενα 30 τουλάχιστον χρόνια σύμφωνα και με τα απαιτούμενα στην
Ελληνική Νομοθεσία ή στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για το LULUCF και το IPCC (θα
συμπεριλαμβάνεται στη μελέτη δάσωσης).

Διάρκεια:

Δεκέμβριος 2017 – Δεκέμβριος 2018

Τελική Έκθεση Αναφοράς

Πρότυπη Δάσωση στην περιοχή της Κοζάνης

 

Δημιουργία οδηγού χρηματοδότησης, εκτέλεσης και πιστοποίησης έργων δάσωσης για τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα

Το έργο έχει αντικείμενο τη δημιουργία ενός οδηγού για τη χρηματοδότηση, εκτέλεση και πιστοποίηση έργων δάσωσης για τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα. Έμφαση δίνεται στη δημιουργία οδηγιών πιστοποίησης των δεσμεύσεων διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και λοιπών οικοσυστημικών και κοινωνικοοικονομικών υπηρεσιών που παράγονται από τα έργα αυτά. Σημαντικό κομμάτι του έργου αποτελεί η αξιολόγηση της ανάγκης δημιουργίας κανονιστικής διάταξης για την πιστοποίηση έργων δάσωσης για τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα, εφόσον κάτι τέτοιο δεν καλύπτεται από διαθέσιμα πρωτόκολλα.

Διάρκεια:

Δεκέμβριος 2017 – Ιούνιος 2019

2017 Οδηγός Δάδωσης 1ο Παραδοτέο

2018 Οδηγός Δάδωσης 2ο Παραδοτέο

2018 Οδηγός Δάσωσης 3ο Παραδοτέο

 

Μέτρηση Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου και αξιολόγηση ποιοτικής κατάστασης υδάτων σε φυσικές και τεχνητές λίμνες της Δυτικής Μακεδονίας

Αντικείμενο του έργου ήταν η πραγματοποίηση μετρήσεων των εκπομπών αέριων του θερμοκηπίου (greenhouse gases – GHGs) και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υδάτων (και στο νερό τροφοδοσίας τους), σε τουλάχιστον δύο τεχνητές (Πολυφύτος και Ιλαρίωνας) και μία φυσική (Ζάζαρη) λίμνη της Δυτικής Μακεδονίας.

Διάρκεια:

Δεκέμβριος 2017 – Ιούνιος 2019

2019_1175_14-05-2019_ΛΙΜΝΕΣ_ΔΜ__ΤΕΛΙΚΗ-ΕΚΘΕΣΗ_REPORT

«Χρηματοδότηση ανάπτυξης εφαρμογής πληροφορικής για την αυτοματοποιημένη επεξεργασία και παρουσίαση στον πολίτη των μετρήσεων ποιότητας των υδάτων κολύμβησης»

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού και βάσης δεδομένων για την αποτελεσματική παρακολούθηση της υλοποίησης των στόχων και προβλέψεων των Κανονισμών και της Εθνικής νομοθεσίας.

Πραγματοποιήθηκε ύστερα από σχετικό αίτημα της ΕΓΥ προς το ΕΚΠΑΑ διότι το διαδραστικό σύστημα που υποστήριζε το Μητρώο Ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης και είχε αναπτυχθεί παρουσίαζε σημαντικές δυσλειτουργίες που το καθιστούσαν πρακτικά ανενεργό. 

Διάρκεια:

Δεκέμβριος 2017 – Ιούνιος 2018

MAES: Σύνταξη τεχνικού οδηγού χαρτογράφησης και αξιολόγησης των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους στην Ελλάδα

Το έργο αφορά την χαρτογράφηση και αξιολόγηση των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με την υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Έργου LIFE-IP 4 NATURA, τα οποία επιβεβαιώνουν την πολιτική βούληση για μία νέα και αποτελεσματική προσέγγιση για την διαχείριση της φύσης και της βιοποικιλότητας. Βάση αυτής της νέας προσέγγισης  το Φυσικό Περιβάλλον είναι η ταυτότητα αλλά και σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης της χώρας μας, εφόσον εξασφαλίζεται η αειφορική διαχείρισή του.

Περιγράφονται οι μέθοδοι αναγνώρισης, χαρτογράφησης και αξιολόγησης των διαφορετικών τύπων οικοσυστημάτων που απαντώνται στην Ελλάδα, καθώς και των οικοσυστημικών υπηρεσιών που παρέχονται από τους διαφορετικούς τύπους οικοσυστημάτων.

Διάρκεια:

Νοέμβριος 2017 – Φεβρουάριος 2018

Κατασκευή διαδικτυακής εφαρμογής η οποία περιλαμβάνει βάση δεδομένων για την υποστήριξη της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων του ΣΕΠΔΕΜ, και εφαρμογή ιστοσελίδας ως σημείο διεπαφής με τον τελικό χρήστη (υπηρεσίες και πολίτες)

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η κατασκευή δικτυακής βάσης δεδομένων που θα λειτουργεί παράλληλα με τη βάση aepo.ypeka.gr και σε διασύνδεση με αυτήν (ή ως επέκταση του aepo.ypeka.gr), η οποία περιλαμβάνει ΒΔ, με την οποία θα υποστηρίζεται η εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Περιβ/κών Επιθεωρήσεων του ΣΕΠΔΕΜ, καθώς και η εφαρμογή ιστοσελίδας ως σημείο διεπαφής με τον τελικό χρήστη (υπηρεσίες και πολίτες).

Η βάση δεδομένων θα φιλοξενείται στο server του ΥΠΕΝ και θα είναι προσβάσιμη μέσω της ιστοσελίδας του ΣΕΠΔΕΜ.

Διάρκεια:

Νοέμβριος 2017- Μάρτιος 2018

Scroll to Top Skip to content