Εθνικά έργα

Έκδοση “Περιβάλλον και Υγεία 2019”

Στην αναπόσπαστη σχέση που συνδέει τον άνθρωπο με το περιβάλλον και στην αμοιβαία επίδραση του ενός πάνω στον άλλο, η διαφύλαξη της ποιότητας του περιβάλλοντος αποτελεί προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης υγείας.

H έκδοση του ΕΚΠΑΑ για το Περιβάλλον και Υγεία αναλύει τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής στην ανθρώπινη υγεία. Κύριοι συντελεστές είναι φορείς με μεγάλη σχετική εμπειρία, όπως το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Αστεροσκοπείο.
Σε αυτή τη κατεύθυνση η έκδοση παραθέτει επιστημονικά στοιχεία που καταδεικνύουν ότι η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης θα οδηγήσει σε χιλιάδες λιγότερους θανάτους κάθε χρόνο στη χώρα μας.

ΕΚΠΑΑ-Περιβάλλον και Υγεία 2019

 

Υποστηρικτικές Δράσεις για απογραφές και προβλέψεις εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων καθώς και ενημερωτικές εκθέσεις απογραφής σε εφαρμογή της Οδηγίας 2016/2284/ΕΕ (NEC) και της διεθνούς σύμβασης (LRTAP)

Από το 2017 το ΕΚΠΑΑ υποστηρίζει τη Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του ΥΠΕΝ για την κάλυψη των εθνικών υποχρεώσεων της χώρας σχετικά με τις εθνικές απογραφές εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων και τις προβλέψεις εκπομπών τους, την ενημερωτική έκθεση απογραφής τους, καθώς και την κατάρτιση του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στο πλαίσιο της Οδηγίας NEC, της σύμβασης LRTAP και την εθνικής νομοθεσίας.

Πρόσθετο αντικείμενο των δράσεων αποτελεί η συνεχής υποστήριξη του ΥΠΕΝ στη διαδικασία της διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Centre on Emission Inventories and Projections, κατά την εξέταση των δεδομένων των ανωτέρω υποχρεώσεων μετά την υποβολή τους

Διάρκεια:

Ιούνιος 2017 – Απρίλιος 2018, Απρίλιος 2018 – Ιανουάριος 2019, Ιούνιος 2019 – Μάρτιος 2020

Αποτελέσματα εκθέσεων απογραφών και προβλέψεων οδηγίας NEC 2018

Αποτελέσματα εκθέσεων απογραφών και προβλέψεων Οδηγίας NEC 2017

Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης  (Προσωρινό Παραδοτέο Π2 στα πλαίσια του έργου «Υποστηρικτικές δράσεις για απογραφές και προβλέψεις εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, ενημερωτικής έκθεσης απογραφής καθώς και κατάρτισης του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης σε εφαρμογή της Οδηγίας 2016/2284/ΕΕ (NEC) και της διεθνούς σύμβασης LRTAP»,NEC 2019)

GREECE’S INFORMATIVE INVENTORY REPORT (IIR) 2020 (Παραδοτέο Π1 στα πλαίσια του έργου «Υποστηρικτικές δράσεις για απογραφές και προβλέψεις εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, ενημερωτικής έκθεσης απογραφής καθώς και κατάρτισης του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης σε εφαρμογή της Οδηγίας 2016/2284/ΕΕ (NEC) και της διεθνούς σύμβασης LRTAP»,NEC 2019)

 

Κίτρινο Ψάρι: Προστατεύοντας τα ψάρια και την φύση των ρεμάτων

Αποτελεί έργο ευαισθητοποίησης και προστασίας των ρεμάτων με έμφαση στους ιχθυοπληθυσμούς, προσφέροντας μια καινοτόμο προσέγγιση στην επικοινωνία των επιστημόνων με την κοινωνία (science communication) μέσω της λειτουργίας των ψαριών ως «ενδείκτες της υγείας των ποτάμιων οικοσυστημάτων και ειδικότερα τη διεθνώς γνωστή ετικέτα «Κίτρινο Ψάρι». Το σύμβολο-σήμα του ψαριού εφαρμόζεται σε μεγάλο αριθμό χωρών για να «προειδοποιεί» την παρουσία ψαριών και ζωντανών οργανισμών σε ρέματα και ποταμούς όπου οδηγούν αποχετεύσεις από το αστικό δίκτυο. Το μαρκάρισμα «κίτρινο ψάρι» γίνεται με μπογιά η οποία ψεκάζεται σε συγκεκριμένα σημεία σε δρόμους και αποχετεύσεις βάσει προδιαγραφών. Αυτή η πράξη ευαισθητοποίησης είναι διαδεδομένη σε αστικά και υπεραστικά τμήματα ρεμάτων στην Ευρώπη, στην Αμερική και στην Αυστραλία (γνωστό ως «storm drain marking”) μία πράξη η οποία όμως ποτέ δεν έχει προωθηθεί στην Ελλάδα. 

Το έργο αυτό θα εφαρμόσει και θα αναπτύξει της προδιαγραφές για την προώθηση της ένδειξης «Κίτρινο Ψάρι» για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Θα εισάγει και θα ερμηνεύει για πρώτη φορά το ζήτημα της διαβίωσης των ψαριών στα ρέματα από ειδικούς εμπειρογνώμονες επιστήμονες με τρόπο εκλαϊκευμένο και προσιτό με αποτέλεσμα η πρακτική αυτή να έχει συνέχεια σε πανελλαδικό επίπεδο.

Διάρκεια:

Ιούνιος 2019 – Δεκέμβριος 2020

2019_2318_10-10-2019_ΚΙΤΡΙΝΟ-ΨΑΡΙ_ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ-1ο_HCMR-IMBRIW_EKPAA-enarktiria-ekthesi

 

Σύνταξη Ενότητας «Κλιματική Αλλαγή και Υγεία» ως τμήμα της Έκθεσης για την Κατάσταση του Περιβάλλοντος στην Ελλάδα.

Οι άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στην υγεία των αναδυόμενων κινδύνων από την κλιματική αλλαγή πρέπει να αντιμετωπιστούν επειγόντως, καθώς πρόκειται να καταστούν ένας από τους σημαντικότερους κινδύνους που θα αντιμετωπίσει ο πληθυσμός τις επόμενες δεκαετίες.

Η αντιμετώπιση των θεμάτων που αφορούν την κλιματική αλλαγή και την ανθρώπινη υγεία ξεπερνά τα όρια και τις δυνατότητες ενός και μόνου φορέα, αντιθέτως προϋποθέτει διατομεακή, διεπιστημονική προσέγγιση, διασύνδεση και αλληλεπίδραση με τις υπηρεσίες περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής, προκειμένου να υπάρξει η απαραίτητη σύμπτυξη συνεργασιών προς εξοικονόμηση πόρων και μεγιστοποίηση της διάχυσης των βέλτιστων αποτελεσμάτων προστασίας του πληθυσμού. Στο πλαίσιο αυτό, το παρόν Έργο «Ενότητα Κλιματική Αλλαγή και Υγεία για την Έκθεση για την Κατάσταση Περιβάλλοντος στην Ελλάδα» σκοπεί να συνδράμει στην εξέταση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, σε συνδυασμό με τις περιβαλλοντικές συνθήκες (κατάσταση περιβάλλοντος) στην ανθρώπινη υγεία στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα του έργου θα συνεισφέρουν στο κοινοτικό Πρόγραμμα Κλιματικής Προσαρμογής «Adapt in GR» που έχει ξεκινήσει στη χώρα μας, και συντονίζεται από το Υ.Π.ΕΝ., ενώ προτείνεται να συμπεριληφθούν και σε ειδικό κεφάλαιο της Έκθεσης Κατάστασης Περιβάλλοντος της χώρας.

Διάρκεια:

Ιούνιος 2019 – Οκτώβριος 2019

Σύνοψη Έργου Κλιματική Αλλαγή και Υγεία

Έκθεση Κλιματική Αλλαγή και Υγεία

Σύνταξη έκθεσης «Επιδράσεις στην υγεία από την ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ελλάδα»

Σκοπός της εν λόγω έκθεσης είναι η
συστηματική εκτίμηση των επιδράσεων στη υγεία από τα
επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης για την Ελλάδα, που είτε μετριούνται από το
δίκτυο σταθμών
του Υπουργείου Περιβάλλοντος είτε έχουν εκτιμηθεί με βάση μοντέλα έκθεσης.
Στην Έκθεση θα περιλαμβάνεται εισαγωγικό κεφάλαιο που θα θέτει τις διαστάσεις
του
προβλήματος και τη διασύνδεση του με άλλα περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως είναι η
κλιματική
αλλαγή και ο θόρυβος.

Διάρκεια:

Ιούνιος 2019 – Νοέμβριος 2019

Έκθεση “Επιδράσεις στην υγεία από την ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ελλάδα”

Ενεργειακή επιθεώρηση σχολικών κτιρίων, του πιλοτικού προγράμματος Building checks with pupils και ήπιες προτάσεις βελτίωσης

Το έργο έχει αντικείμενο:

 • τη διασύνδεση εκπαιδευτικής και τεχνικής πλευράς της προστασίας του κλίματος και της εξοικονόμησης ενέργειας σε 10 σχολεία, τα οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα Σχολεία Ανοιχτά στην Εξοικονόμηση Ενέργειας και στην Προστασία του Περιβάλλοντος  ώστε να δοθεί η ευκαιρία στα επιλεγμένα σχολεία του προγράμματος να εργαστούν για την ενεργειακή βελτιστοποίηση των σχολικών κτιρίων τους με την υποστήριξη τεχνικών εμπειρογνωμόνων.
 • την παράδοση ανάλυσης στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων με βάση τα δεδομένα των επιλεγμένων σχολείων και προτάσεις για βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας  και συνδυασμός μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας χαμηλού κόστους, συντήρησης ή επισκευής με μειωμένη διοικητική προσπάθεια μέσω της τυποποίησης και της ομαδοποίησης, η οποία μπορεί να πολλαπλασιαστεί σε άλλα σχολικά κτίρια.

Διάρκεια:

Ιούνιος 2019

2019_2410-24-10-2019_Building-check_Τεχνική-Έκθεση

Παρακολούθηση της Εθνικής Πορείας για την Επίτευξη του 13ου Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

Όσον αφορά τόσο τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής όσο και την προσαρμογή σε αυτή, όπως αναφέρεται στον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ υπ’ αριθμ. 13 για Κλιματική Δράση (SDG 13 Climate Action), η Ελλάδα πληροί προς το παρόν, τους διεθνείς κλιματικούς στόχους μείωσης των συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το 2020, ενώ έχει αναπτύξει το θεσμικό πλαίσιο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω της εθνικής στρατηγικής προσαρμογής που έχει ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζεται με τον Νόμο 4414/2016 και στην παρούσα φάση εκπονούνται με διαφορετικό βαθμό ωριμότητας τα Περιφερειακά Σχέδια για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.  

Η παρακολούθηση του ΣΒΑ 13 για την κλιματική αλλαγή, η συγγραφή εκθέσεων επί της πορείας της χώρας και ο συνεχής συντονισμός των υπηρεσιών και αξιολόγηση των δεδομένων που έχουν σχέση με τον ΣΒΑ 13 αλλά άπτονται και άλλων ΣΒΑ όπως πχ ΣΒΑ 7 και δεδομένου ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ολοκληρώνει την παρούσα περίοδο το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για το 2030 και μετά, είναι σύνθετο έργο το οποίο συνδέεται με την ενσωμάτωση των κλιματικών στόχων στον ολοκληρωμένο ενεργειακό σχεδιασμό. Επισημαίνεται ότι πρόσθετες υποχρεώσεις έχουν ανακύψει μετά την COP 24 όσον αφορά την υιοθέτηση αποφάσεων εφαρμογής  της Συμφωνίας των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή.

Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται η συνέχιση ενασχόλησης συμβούλου και κατά το έτος 2019, με αντικείμενο τον συντονισμό -σε μηνιαία βάση- των διαφόρων υπηρεσιών και συγκριτική θεώρηση των πεπραγμένων (συμπεριλαμβανομένης της πορείας εκπόνησης των Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή) ώστε να τεκμηριώνεται -κατά το δυνατόν- η συγκροτημένη πορεία της χώρας προς επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή.

Διάρκεια:

Μάρτιος 2018 – Δεκέμβριος 2018 και Απρίλιος 2019 – Δεκέμβριος 2019

Πεταλούδες της Ελλάδας: Συνδέοντας την επιστήμη με την κοινωνία

Η δράση αφορά στη δημιουργία του πρώτου εθελοντικού προγράμματος
βιοπαρακολούθησης από τους πολίτες, με επίκεντρο τις πεταλούδες της Ελλάδας.
Συνεισφέρει άμεσα στην τήρηση των πολιτικών δεσμεύσεων της χώρας για την
προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο, Ευρωπαϊκό και εθνικό
επίπεδο και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ίδιων των πολιτών.
Συγκεκριμένα, συνάδει με την πολιτική δέσμευση για την ανάσχεση της απώλειας
της βιοποικιλότητας έως το 2020, όπως τέθηκε στη συνδιάσκεψη κορυφής COP 10 και
ιδιαίτερα με την επίτευξη των στόχων 7 και 12 (Aichi targets) και παράλληλα
υποστηρίζει τους στόχους της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα. Σε
εθνικό δε επίπεδο, εμπίπτει εντός των στόχων της πρόσφατης εθνικής στρατηγικής
και σχεδίου δράσης για τη βιοποικιλότητα, και υποστηρίζει ιδιαίτερα τους δυο
πρώτους στόχους, σχετικά με την αύξηση της γνώσης επί της βιοποικιλότητας και
τη διατήρηση των ειδών της Ελλάδας.

Διάρκεια:

Ιούνιος 2019 – Νοέμβριος 2020

2019_2127_16-09-2019_Παραδοτέα-σύμβασης_BUTALL_ΠΙ_Ηλεκτρονική-βιβλιοθήκη-πεταλούδων

2019_2127_16-09-2019_Παραδοτέα-Π1-σύμβασης_BUTALL_Π2_Ψηφιακή-βάση-δεδομένων

 

 

Σύνταξη του εθνικού σχεδίου λογιστικής καταγραφής διαχειριζόμενων δασικών εκτάσεων (National Forestry Accounting Plan – NFAP) και υπολογισμού του επιπέδου αναφοράς δασικών εκτάσεων (Forest Reference Level – FRL)

Το έργο αποσκοπεί στην κάλυψη των εθνικών υποχρεώσεων σύμφωνα με τον κανονισμό της
ΕΕ αριθ.2018/841 και ειδικότερα του άρθρου 8 για τη λογιστική καταγραφή
διαχειριζόμενων δασικών εκτάσεων. Ειδικότερα, το αντικείμενο του έργου είναι:

 • Η συλλογή και επεξεργασία των απαραίτητων δεδομένων για τον υπολογισμό του  επιπέδου αναφοράς των δασικών εκτάσεων για
  την περίοδο 2021 έως το 2025, σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες και
  κατευθύνσεις,
 • Ο υπολογισμός του επιπέδου αναφοράς των δασικών εκτάσεων για την περίοδο 2021 έως
  το 2025, 
 • Η σύνταξη του Εθνικού Σχεδίου Λογιστικής Καταγραφής Δασικών Εκτάσεων που περιέχει
  το επίπεδο αναφοράς δασικών εκτάσεων ενός κράτους μέλους σύμφωνα με τον  Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/841 του Ευρωπαϊκού
  Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
 • Η υποστήριξη του ΥΠΕΝ κατά την αξιολόγηση της παραπάνω έκθεσης από κλιμάκιο
  εμπειρογνωμόνων της Ε. Επιτροπής, καθώς και της τυχόν ανάγκης παρουσίας
  εξειδικευμένου προσωπικού σε σχετικές συναντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και
 • Η σύνταξη τυχόν αναθεωρημένου επιπέδου
  αναφοράς δασικών εκτάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της τεχνικής
  αξιολόγησης και τις τεχνικές συστάσεις που τυχόν γίνουν από Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

National Forestry Accounting Plan

Corrigendum to the NFAP

Υποστήριξη της αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιδόσεων της Ελλάδας από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

Το έργο περιλαμβάνει υπηρεσίες συνδρομής του ΕΚΠΑΑ προς το επιθεωρόν Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) στα πλαίσια της τρίτης εξέτασης των Περιβαλλοντικών Επιδόσεων της χώρας από τον ΟΟΣΑ που αφορά την περίοδο από το 2009 έως σήμερα. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης, θα συνταχθεί από τον ΟΟΣΑ Έκθεση Περιβαλλοντικών Επιδόσεων της Ελλάδας, επί τη βάση σχετικού εκτενούς ερωτηματολογίου (“GreeceEPR – Questionnaire 122018”) που θα πρέπει να απαντηθεί από τη χώρα μας  έως τις 15/3/2019.Η εξέταση αφορά πέντε θεματικές ενότητες.Οι τρεις εξ αυτών είναι κοινές για όλες τις εκθέσεις που εκπονεί ο ΟΟΣΑ για τα κράτη-μέλη τουκαι περιλαμβάνουν: (1) Βασικές περιβαλλοντικές τάσεις και μέτρα πολιτικής, (2) Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και διαχείριση και(3) Πρόοδος προς την πράσινη ανάπτυξη: αγοροκεντρικά εργαλεία και μεταβατικά μέτρα. Οι υπόλοιπες δύο θεματικές αφορούν θέματα επιλογής /ειδικού ενδιαφέροντος της Ελλάδας που είναι η Κλιματική Αλλαγή και η Βιοποικιλότητα.

Η υποβοήθηση του έργου του ΥΠΕΝ για την αξιολόγηση της χώρας από τον ΟΟΣΑ αφορά τη συλλογή και την επεξεργασία των απαραίτητων για την έκθεση δεδομένων σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, την απάντηση συγκεκριμένου έως 15/3/2019 ερωτηματολογίου που έχει αποσταλεί από τον ΟΟΣΑ, τη συμμετοχή στις δια ζώσης συναντήσεις με τα κλιμάκια αξιολόγησης του ΟΟΣΑ και την υποβοήθηση υποβολής σχολίων από Ελληνικής πλευράς στο σχέδιο έκθεσης που θα συντάξει και θα αποστείλει ο ΟΟΣΑ, σχετικά με τα ευρήματα και τις σχετικές συστάσεις του.

Διάρκεια:

Φεβρουάριος 2019 – Δεκέμβριος 2019

Scroll to Top Skip to content