• Όλα
  • Νέα
  • Προσκλήσεις
Προσκλήσεις

«Ενεργειακή επιθεώρηση σχολικών κτιρίων του πιλοτικού προγράμματος “Building checks with pupils” και ήπιες προτάσεις βελτίωσης» ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προσκλήσεις

Διακήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσίας «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ “Protecting European Biodiversity from Invasive Alien Species (INVALIS)”

Διακήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσίας  «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  “Protecting European Biodiversity from Invasive Alien Species (INVALIS)”  στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG EUROPE».

Προσκλήσεις

Διακήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσίας «Υποστηρικτικές δράσεις για απογραφές και προβλέψεις εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, ενημερωτικής έκθεσης απογραφής

Διακήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσίας «Υποστηρικτικές δράσεις για απογραφές και προβλέψεις εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, ενημερωτικής έκθεσης απογραφής καθώς και κατάρτισης του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης  ΣΕ …

Προσκλήσεις

Πλήρης τηλεοπτική κάλυψη της εκδήλωσης για την παρουσίαση της Έκθεσης για την Κατάσταση του Περιβάλλοντος στην Ελλάδα Προδιαγραφές

Προσκλήσεις

Παροχή υπηρεσιών εστίασης στην εκδήλωση για την παρουσίαση της Έκθεσης για την Κατάσταση του Περιβάλλοντος στην Ελλάδα Προδιαγραφές

Νέα

Διαγωνισμός ΥΠΕΝ-ΕΚΠΑΑ Ανακοίνωση κλήρωσης

Προσκλήσεις

Έργο δράσης ευαισθητοποίησης για την βιοποικιλότητα των αστικών ρεμάτων: «Κίτρινο Ψάρι: Προστατεύοντας τα ψάρια και την φύση των ρεμάτων»

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει έργο δράσης ευαισθητοποίησης για την βιοποικιλότητα των αστικών ρεμάτων: «Κίτρινο Ψάρι: Προστατεύοντας τα ψάρια και την φύση των ρεμάτων». Πρόκειται …

Προσκλήσεις

Παρακολούθηση της εθνικής πορείας για την επίτευξη του 13ου Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

Προσκλήσεις

Πεταλούδες της Ελλάδας: Συνδέοντας την επιστήμη με την Κοινωνία

Προσκλήσεις

Αναβάθμιση ιστότοπου ΕΚΠΑΑ – Προδιαγραφές

Προσκλήσεις

Σεμινάρια εκπαίδευσης των Επιθεωρητών Ενέργειας Βορείου Ελλάδος και Νοτίου Ελλάδος

Προσκλήσεις

Σύνταξη του Εθνικού Σχεδίου Λογιστικής Καταγραφής Διαχειριζόμενων Δασικών Εκτάσεων (National Forestry Accounting Plan – NFAP) και υπολογισμός του Επιπέδου Αναφοράς Δασικών Εκτάσεων (Forest Reference Level – FRL)

Προσκλήσεις

Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης της αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιδόσεων της Ελλάδας από τον ΟΟΣΑ

Προσκλήσεις

Παροχή Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου στο ΕΚΠΑΑ, έτους 2019

Προσκλήσεις

Παροχή Λογιστικών Υπηρεσιών στο ΕΚΠΑΑ, έτους 2019

Προσκλήσεις

Διενέργεια τακτικού ελέγχου από ορκωτό λογιστή των οικονομικών καταστάσεών των χρήσεων 2017 και 2018 του ΕΚΠΑΑ

Προσκλήσεις

Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής και Τεχνικής υποστήριξης του ΕΚΠΑΑ

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει (σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση του ΔΣ) το έργο “Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής και Τεχνικής υποστήριξης του ΕΚΠΑΑ” σύμφωνα με τις …

Νέα

Eκδήλωση για την παρουσίαση της της Έκθεσης Κατάστασης Περιβάλλοντος

Δελτίο Τύπου Έκθεση Κατάστασης Περιβάλλοντος 2018, ΕΚΠΑΑ Το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ), διοργανώνει εκδήλωση για την παρουσίαση της Έκθεσης Κατάστασης Περιβάλλοντος (ΕΚΠ), …

Νέα

Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Νέα Υόρκη 9-18 Ιουλίου

Έκθεση “Conserving Biodiversity and the Traditional man-made Environment in the Greek islands: Drivers for sustainable tourism and resilient societies”

Προσκλήσεις

Προετοιμασία εναρκτήριας συνάντησης εγκεκριμένου έργου INVALIS του Interreg

Scroll to Top Skip to content