• Όλα
  • Νέα
  • Προσκλήσεις
Νέα

Εκ νέου προκήρυξη διαγωνισμού για σύμβαση μίσθωσης έργου για LIFE IP CEI για τη θέση του Ειδικού Επιστήμονα

Νέα

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος – Έργο υποστήριξης του Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής σε θέματα ελεγχόμενων ουσιών και διαχείρισης σχετικών πληροφοριακών συστημάτων (F-Gases & ΟDS)

Το έργο θα έχει διάρκεια ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης και θα έχει συνολικό κόστος έως 15.000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται …

Νέα

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης των αιτήσεων/προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υποστήριξη του ΕΚΠΑΑ στο πλαίσιο του έργου «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – CIRCULAR ECONOMY IMPLEMENTATION IN GREECE» (LIFE-IP CEI –GREECE -LIFE 18 IPE GR 000013)»

Προσκλήσεις

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσίας «Κατασκευή και συντήρηση του πληροφοριακού κόμβου για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE-IP AdaptInGR “ Boosting the implementation of adaptation policy across Greece”, LIFE17 IPC/GR/000006

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο της προσφορά τους, στο πρωτόκολλο του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, Έπαυλη Καζούλη, Λεωφ. Κηφισίας 241, ΤΚ 145 …

Προσκλήσεις

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για το έργο “ΑΣΠΗΕ και Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (βέλτιστη προσέγγιση ως προς την κατάτμηση και την αλλαγή χρήσης γης)”

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, με επίκεντρο …

Προσκλήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για λογιστική υποστήριξη διεθνών προγραμμάτων

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να συνάψει σύμβαση με λογιστή για παροχή λογιστικών υπηρεσιών των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για το 2020 Τυχόν ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά προσφορά …

Νέα

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης των αιτήσεων/προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου υποστήριξης του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης στο πλαίσιο του έργου “PROTECTING EUROPEAN BIODIVERSITY FROM INVASIVE ALIEN SPECIES (INVALIS)” με κωδικό PGI05271 του προγράμματος “INTERREG EUROPE”

Προσκλήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων του ΕΚΠΑΑ

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να συνάψει σύμβαση με εταιρεία καθαρισμού για παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων του ΕΚΠΑΑ για το 2020. Τυχόν ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν …

Νέα

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης των αιτήσεων/ προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για την υποστήριξη του ΕΚΠΑΑ στο πλαίσιο του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΑΝΟΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (INTEGRATED APPROACH FOR EXPOSURE AND HEALTH EffECTS MONITORING OF ENGINEERED NANOMATERIALS IN WORKPLACES AND URBAN AREAS) LIFE-NANOEXPLORE – LIFE17 ENV/GR/000285».

Προσκλήσεις

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης στο πλαίσιο του έργου «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα – Circular Economy Implementation in Greece» (LIFE-IP CEI –Greece – LIFE 18 IPE GR 000013)»

Το“Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)” θα παραμείνει κλειστό την Παρασκευή 13/3/2020 στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης  για την διάδωση του κορωνοιού. Για τον …

Προσκλήσεις

Πρόσκληση – Διενέργεια τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών των χρήσεων 2019 του ΕΚΠΑΑ

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να συνάψει σύμβαση με λογιστή για παροχή λογιστικών υπηρεσιών για την διενέργεια τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών των χρήσεων 2019 του ΕΚΠΑΑ  …

Νέα

Πρακτικό αξιολόγησης αιτήσεων δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υποστήριξη του ΕΚΠΑΑ στο πλαίσιο του έργου “Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα – Boosting the implementation of adaptation policy across Greece (LIFE – IP AdaptlnGR-LIFE17 IPC/GR/000006)»

https://ekpaa.ypeka.gr/wp-content/uploads/2020/03/2020_292_05-03-2020_LIFE-IP-AdaptInGR_Απόφαση-έγκρισης-πρακτικού-αξιολόγησης-αιτήσεων-εκπαα_Ψ04Ω46Ψ8ΟΧ-Χ3Θ.pdf

Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΚΠΑΑ για έργο κατασκευής πληροφοριακού κόμβου LIFE-IP AdaptInGR-Boosting the implementation of adaptation policy across Greece

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση: α) της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών και β) της επιτροπής εξέτασης των ενστάσεων στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού …

Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης στο πλαίσιο του έργου «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα – Circular Economy Implementation in Greece» (LIFE-IP CEI –Greece – LIFE 18 IPE GR 000013)»

Το“Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)” για την κάλυψη μέρους των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει στα πλαίσια του έργου «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην …

Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: “Protecting European Biodiversity from Invasive Alien Species (INVALIS)”με κωδικό PGI05271 του Προγράμματος “INTERREG EUROPE”

Το“Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)” για την κάλυψη μέρους των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει στα πλαίσια του έργου “Protecting European Biodiversity from Invasive …

Νέα

Απολογισμός Δράσεων Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) 2015-2019

Η έκδοση αυτή αποτελεί μια σύντομη παρουσίαση των δράσεων και των έργων του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) κατά το πρώτο στάδιο της …

Νέα

Interreg Europe job announcement – Project Finance Officer

The Interreg Europe secretariat is currently looking for a project finance officer to cover a maternity leave (4 to 8 months). This person will assist …

Προσκλήσεις

Πρόσκληση – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωμένη προσέγγιση των επιπτώσεων έκθεσης μηχανικών νανουλικών στην ανθρώπινη υγεία σε χώρους εργασίας και σε αστικές περιοχές (Integrated approach for exposure and health effects monitoring of engineered nanomaterials in workplaces and urban areas) LIFE-NanoEXPLORE – LIFE17 ENV/GR/000285»

Το“Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)” για την κάλυψη μέρους των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει στα πλαίσια του έργου LIFE-NanoExplore προσκαλεί εξειδικευμένους επιστήμονες να …

Προσκλήσεις

Πρόσκληση – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης στο πλαίσιο του έργου «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα – Boosting the implementation of adaptation policy across Greece (LIFE-IP AdaptInGR – LIFE17 IPC/GR/000006)»
Πρακτικό αξιολόγησης αιτήσεων δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υποστήριξη του ΕΚΠΑΑ στο πλαίσιο του έργου “Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα – Boosting the implementation of adaptation policy across Greece (LIFE – IP AdaptlnGR-LIFE17 IPC/GR/000006)»

Το“Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)” για την κάλυψη μέρους των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει στα πλαίσια του έργου LIFE-IP AdaptInGR προσκαλεί εξειδικευμένους επιστήμονες …

Προσκλήσεις

Πρόσκληση – Διενέργεια αποσπάσεων στο Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) και τους εποπτευόμενους από το Υ.Π.ΕΝ. Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

Το“Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)”, προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του, προτίθεται να προβεί σε τρείς(3) αποσπάσεις υπαλλήλων (μόνιμων ή με …

Scroll to Top Skip to content