• Όλα
  • Νέα
  • Προσκλήσεις
Προσκλήσεις

Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής και Τεχνικής υποστήριξης του ΕΚΠΑΑ

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει (σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση του ΔΣ) το έργο “Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής και Τεχνικής υποστήριξης του ΕΚΠΑΑ” σύμφωνα με τις …

Νέα

Eκδήλωση για την παρουσίαση της της Έκθεσης Κατάστασης Περιβάλλοντος

Δελτίο Τύπου Έκθεση Κατάστασης Περιβάλλοντος 2018, ΕΚΠΑΑ Το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ), διοργανώνει εκδήλωση για την παρουσίαση της Έκθεσης Κατάστασης Περιβάλλοντος (ΕΚΠ), …

Νέα

Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Νέα Υόρκη 9-18 Ιουλίου

Έκθεση “Conserving Biodiversity and the Traditional man-made Environment in the Greek islands: Drivers for sustainable tourism and resilient societies”

Προσκλήσεις

Προετοιμασία εναρκτήριας συνάντησης εγκεκριμένου έργου INVALIS του Interreg

Προσκλήσεις

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

Προσκλήσεις

Πρακτικός οδηγός για την ομαλή μετάβαση των περιφερειών με υψηλή εξάρτηση από τα στερεά ορυκτά καύσιμα σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο – Η περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας

Προσκλήσεις

Επιμέλεια και οργάνωση έκθεσης φωτογραφίας και οπτικοακουστικού υλικού για τους σκοπούς του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Προσκλήσεις

Παρακολούθηση της εθνικής πορείας για την επίτευξη του 13 ου Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

Προσκλήσεις

Υποστηρικτικές δράσεις για απογραφές εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων (έτους 2016) καθώς και ενημερωτική έκθεση απογραφής σε εφαρμογή της Οδηγίας 2016/2284/ΕΕ (NEC) και της διεθνούς σύμβασης LRTAP.

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει (σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση του ΔΣ) το έργο “Υποστηρικτικές δράσεις για απογραφές εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων καθώς και ενημερωτική έκθεση …

Προσκλήσεις

Επικοινωνιακή υποστήριξη ΕΚΠΑΑ

Προσκλήσεις

Σύναψη σύμβασης λογιστή

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να συνάψει σύμβαση με λογιστή για παροχή λογιστικών υπηρεσιών για το 2018. Το κόστος προϋπολογίζεται σε 19.500€ πλέον ΦΠΑ.

Προσκλήσεις

Σύναψη σύμβασης νομικού συμβούλου

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να συνάψει σύμβαση με νομικό για παροχή νομικών υπηρεσιών για το 2018. Το κόστος προϋπολογίζεται σε 19.500€ πλέον ΦΠΑ.

Νέα

Τεχνικό Σεμινάριο «Καλές πρακτικές για τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας κατά την ανάπτυξη αιολικών πηγών ενέργειας»

Στις 30/11 και 1/12/2017 πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τεχνικό σεμινάριο με θέμα «Καλές πρακτικές για τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας κατά την …

Νέα

Η Κοινωνική Οικονομία ως πυλώνας Αειφόρου Ανάπτυξης

Το ΕΚΠΑΑ διοργανώνει ημερίδα με θέμα: “Η Κοινωνική Οικονομία ως πυλώνας Αειφόρου Ανάπτυξης:Εφαρμογές στην Ενέργεια και τα Απορρίμματα” για την ενημέρωση σχετικά με την κοινωνική …

Προσκλήσεις

Πρόσκληση για σύνταξη έκθεσης κατάστασης περιβάλλοντος 2015-2016 για τα απόβλητα και το έδαφος

Προσκλήσεις

Προετοιμασία εφαρμογής πρωτοκόλλου Nagoya & Κανονισμού 511.2014

Προσκλήσεις

Πρότυπη δάσωση σε αστικό ή περιαστικό χώρο και εκτίμηση της δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα

Προσκλήσεις

Δημιουργία οδηγού χρηματοδότησης, εκτέλεσης και πιστοποίησης έργων δάσωσης για τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα

Προσκλήσεις

Μέτρηση Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου και Αξιολόγηση ποιοτικής κατάστασης υδάτων σε φυσικές και τεχνητές λίμνες της Δυτικής Μακεδονίας

Προσκλήσεις

Χρηματοδότηση ανάπτυξης εφαρμογής πληροφορικής για την αυτοματοποιημένη επεξεργασία και παρουσίαση στον πολίτη των μετρήσεων ποιότητας των υδάτων κολύμβησης

ΑΠΟΦΑΣΗ71 / 13 / 02-11-2017Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:1.την υπ ́ αριθμ. 49465 Απόφαση ορισμού Προέδρου και Μελών του Δ.Σ. …

Scroll to Top Skip to content