• Όλα
  • Νέα
  • Προσκλήσεις
Προσκλήσεις

Αναβάθμιση ιστότοπου ΕΚΠΑΑ

Προσκλήσεις

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να συνάψει σύμβαση με λογιστή για παροχή λογιστικών υπηρεσιών για το έτος 2018

Προσκλήσεις

Ενότητα Κλιματική Αλλαγή και Υγεία για την Έκθεση για την Κατάσταση του Περιβάλλοντος στην Ελλάδα – Προδιαγραφές

Προσκλήσεις

Σύνταξη έκθεσης: “Επιδράσεις στην υγεία από την ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ελλάδα” Προδιαγραφές

Προσκλήσεις

«Ενεργειακή επιθεώρηση σχολικών κτιρίων του πιλοτικού προγράμματος “Building checks with pupils” και ήπιες προτάσεις βελτίωσης» ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προσκλήσεις

Διακήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσίας «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ “Protecting European Biodiversity from Invasive Alien Species (INVALIS)”

Διακήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσίας  «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  “Protecting European Biodiversity from Invasive Alien Species (INVALIS)”  στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG EUROPE».

Προσκλήσεις

Διακήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσίας «Υποστηρικτικές δράσεις για απογραφές και προβλέψεις εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, ενημερωτικής έκθεσης απογραφής

Διακήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσίας «Υποστηρικτικές δράσεις για απογραφές και προβλέψεις εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, ενημερωτικής έκθεσης απογραφής καθώς και κατάρτισης του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης  ΣΕ …

Προσκλήσεις

Παροχή υπηρεσιών εστίασης στην εκδήλωση για την παρουσίαση της Έκθεσης για την Κατάσταση του Περιβάλλοντος στην Ελλάδα Προδιαγραφές

Προσκλήσεις

Πλήρης τηλεοπτική κάλυψη της εκδήλωσης για την παρουσίαση της Έκθεσης για την Κατάσταση του Περιβάλλοντος στην Ελλάδα Προδιαγραφές

Νέα

Διαγωνισμός ΥΠΕΝ-ΕΚΠΑΑ Ανακοίνωση κλήρωσης

Προσκλήσεις

Έργο δράσης ευαισθητοποίησης για την βιοποικιλότητα των αστικών ρεμάτων: «Κίτρινο Ψάρι: Προστατεύοντας τα ψάρια και την φύση των ρεμάτων»

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει έργο δράσης ευαισθητοποίησης για την βιοποικιλότητα των αστικών ρεμάτων: «Κίτρινο Ψάρι: Προστατεύοντας τα ψάρια και την φύση των ρεμάτων». Πρόκειται …

Προσκλήσεις

Παρακολούθηση της εθνικής πορείας για την επίτευξη του 13ου Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

Προσκλήσεις

Πεταλούδες της Ελλάδας: Συνδέοντας την επιστήμη με την Κοινωνία

Προσκλήσεις

Αναβάθμιση ιστότοπου ΕΚΠΑΑ – Προδιαγραφές

Προσκλήσεις

Σεμινάρια εκπαίδευσης των Επιθεωρητών Ενέργειας Βορείου Ελλάδος και Νοτίου Ελλάδος

Προσκλήσεις

Σύνταξη του Εθνικού Σχεδίου Λογιστικής Καταγραφής Διαχειριζόμενων Δασικών Εκτάσεων (National Forestry Accounting Plan – NFAP) και υπολογισμός του Επιπέδου Αναφοράς Δασικών Εκτάσεων (Forest Reference Level – FRL)

Προσκλήσεις

Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης της αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιδόσεων της Ελλάδας από τον ΟΟΣΑ

Προσκλήσεις

Παροχή Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου στο ΕΚΠΑΑ, έτους 2019

Προσκλήσεις

Παροχή Λογιστικών Υπηρεσιών στο ΕΚΠΑΑ, έτους 2019

Προσκλήσεις

Διενέργεια τακτικού ελέγχου από ορκωτό λογιστή των οικονομικών καταστάσεών των χρήσεων 2017 και 2018 του ΕΚΠΑΑ

Scroll to Top Skip to content