• Όλα
  • Νέα
  • Προσκλήσεις
Προσκλήσεις

Σχεδιασμός πρόσκλησης και banner/ανασχεδιασμός λογότυπου για το side event (25η Διάσκεψη της Σύμβασης-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή)

Ενόψει της 25ης Διάσκεψης της Σύμβασης-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή [25th Conference of Parties (COP) of the United Nations Framework for Climate …

Προσκλήσεις

Προμήθεια υλικών για το side event (25η Διάσκεψη της Σύμβασης-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή)

Ενόψει της 25ης Διάσκεψης της Σύμβασης-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή [25th Conference of Parties (COP) of the United Nations Framework for Climate …

Προσκλήσεις

Πρόσκληση – Διενέργεια πανελλαδικής έρευνας για την ανακύκλωση και τη διαχείριση αστικών αποβλήτων

Το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) προτίθεται να αναθέσει  τη διενέργεια ποιοτικής έρευνας για την ανακύκλωση και τη διαχείριση απορριμμάτων. Προθεσμία υποβολής εκδήλωσης …

Προσκλήσεις

Παροχή Υπηρεσιών – Υποστήριξη ΥΠΕΝ για την επεξεργασία συμπερασμάτων εκθέσεων και αξιολογήσεων της ΕΕ και διεθνών οργανισμών για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της χώρας, ιδίως για θέματα κλιματικής αλλαγής

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος θα συνδράμει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) στην υποστήριξη της επεξεργασίας …

Προσκλήσεις

Παροχή Υπηρεσιών – Έκδοση αποτελεσμάτων έργων: Ατμοσφαιρική Ρύπανση & Υγεία και Κλίμα & Υγεία

Το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) προτίθεται να αναθέσει την έκδοση τεύχους με τα αποτελέσματα των έργων «Επιδράσεις στην υγεία από την ατμοσφαιρική ρύπανση …

Προσκλήσεις

Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής και Τεχνικής υποστήριξης του ΕΚΠΑΑ

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει (σύμφωνα με την συνημμένη απόφαση του ΔΣ) το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής και Τεχνικής υποστήριξης του ΕΚΠΑΑ» σύμφωνα με τις …

Προσκλήσεις

Πρόχειρος διαγωνισμός – Προκήρυξη έργου «ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

Προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2/12/2019, ώρα 17:00. Διευκρινηστικές ερωτήσεις : Ως ΠΕ Περιβάλλοντος μπορεί να θεωρηθούν κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στη Φυσική Περιβάλλοντος ή στη Χημεία …

Προσκλήσεις

Παροχή Υπηρεσιών Εστίασης κατά την επίσκεψη εμπειρογνωμόνων της Γραμματείας της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) και εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις απογραφές αερίων του θερμοκηπίου

Προσκλήσεις

Παροχή Υπηρεσιών Επιμέλειας και Παράδοσης σε Έντυπη και Ηλεκτρονική Μορφή του εντύπου «Παρουσίαση Φυσικού Αντικειμένου ΕΚΠΑΑ»

Προσκλήσεις

Λογιστική υποστήριξη για εκτελούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα ΕΚΠΑΑ

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει τη λογιστική υποστήριξή του αναφορικά με το σύνολο των εκτελούμενων ή υπό ανάθεση ευρωπαϊκά προγράμματα από την έναρξη των προγραμμάτων …

Προσκλήσεις

Επιτόπια επίσκεψη του κλιμακίου του ΟΟΣΑ για την Εξέταση και σε θέματα Κλιματικής Αλλαγής, των Περιβαλλοντικών Επιδόσεων (Environment Performance Review – EPR) της Ελλάδας Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και διερμηνείας στο διάστημα 25-28 Ιου

Προσκλήσεις

Χρηματοδότηση δαπανών επιτόπιας επίσκεψης του κλιμακίου του ΟΟΣΑ για την Εξέταση και σε θέματα Κλιματικής Αλλαγής, των Περιβαλλοντικών Επιδόσεων της Ελλάδας

Προσκλήσεις

Αναβάθμιση ιστότοπου ΕΚΠΑΑ

Προσκλήσεις

Ενότητα Κλιματική Αλλαγή και Υγεία για την Έκθεση για την Κατάσταση του Περιβάλλοντος στην Ελλάδα – Προδιαγραφές

Προσκλήσεις

Σύνταξη έκθεσης: «Επιδράσεις στην υγεία από την ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ελλάδα» Προδιαγραφές

Προσκλήσεις

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να συνάψει σύμβαση με λογιστή για παροχή λογιστικών υπηρεσιών για το έτος 2018

Προσκλήσεις

«Ενεργειακή επιθεώρηση σχολικών κτιρίων του πιλοτικού προγράμματος “Building checks with pupils” και ήπιες προτάσεις βελτίωσης» ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προσκλήσεις

Διακήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσίας «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ “Protecting European Biodiversity from Invasive Alien Species (INVALIS)”

Διακήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσίας  «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  “Protecting European Biodiversity from Invasive Alien Species (INVALIS)”  στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG EUROPE».

Προσκλήσεις

Διακήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσίας «Υποστηρικτικές δράσεις για απογραφές και προβλέψεις εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, ενημερωτικής έκθεσης απογραφής

Διακήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσίας «Υποστηρικτικές δράσεις για απογραφές και προβλέψεις εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, ενημερωτικής έκθεσης απογραφής καθώς και κατάρτισης του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης  ΣΕ …

Προσκλήσεις

Παροχή υπηρεσιών εστίασης στην εκδήλωση για την παρουσίαση της Έκθεσης για την Κατάσταση του Περιβάλλοντος στην Ελλάδα Προδιαγραφές

Scroll to Top Skip to content