• Όλα
  • Νέα
  • Προσκλήσεις
Προσκλήσεις

Πρόσκληση – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωμένη προσέγγιση των επιπτώσεων έκθεσης μηχανικών νανουλικών στην ανθρώπινη υγεία σε χώρους εργασίας και σε αστικές περιοχές (Integrated approach for exposure and health effects monitoring of engineered nanomaterials in workplaces and urban areas) LIFE-NanoEXPLORE – LIFE17 ENV/GR/000285»

Το“Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)” για την κάλυψη μέρους των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει στα πλαίσια του έργου LIFE-NanoExplore προσκαλεί εξειδικευμένους επιστήμονες να …

Προσκλήσεις

Πρόσκληση – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης στο πλαίσιο του έργου «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα – Boosting the implementation of adaptation policy across Greece (LIFE-IP AdaptInGR – LIFE17 IPC/GR/000006)»

Το“Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)” για την κάλυψη μέρους των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει στα πλαίσια του έργου LIFE-IP AdaptInGR προσκαλεί εξειδικευμένους επιστήμονες …

Προσκλήσεις

Πρόσκληση – Διενέργεια αποσπάσεων στο Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) και τους εποπτευόμενους από το Υ.Π.ΕΝ. Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

Το“Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)”, προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του, προτίθεται να προβεί σε τρείς(3) αποσπάσεις υπαλλήλων (μόνιμων ή με …

Προσκλήσεις

Πρόσκληση – Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει σε λογιστή τη λογιστική υποστήριξη του έως το τέλος του 2020. Συνεκτιμάται τυχόν εμπειρία του λογιστή σε ζητήματα φορέων του …

Προσκλήσεις

Πρόσκληση – Παροχή Υπηρεσιών Νομικής Υποστήριξης

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό νομικό σύμβουλο τη νομική υποστήριξη του έως το τέλος του 2020. Συνεκτιμάται τυχόν εμπειρία του νομικού συμβούλου σε …

Προσκλήσεις

Πρόσκληση – «Τα ξενικά φυτικά είδη στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000: ένας οδηγός και μία βάση δεδομένων»

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει έργο με αντικείμενο «Τα ξενικά φυτικά είδη στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000: ένας οδηγός και μία βάση δεδομένων» σύμφωνα …

Προσκλήσεις

Πρόσκληση – Yπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και αναβάθμισης εφαρμογών πληροφορικής της Δ/νσης ΚΑΠΑ του ΥΠΕΝ

Tο ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει έργο υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και αναβάθμισης εφαρμογών πληροφορικής της Δ/νσης ΚΑΠΑ του ΥΠΕΝ σύμφωνα με τη συνημμένη Απόφαση ΔΣ …

Νέα

Δελτίο Τύπου: Πρότυπη Δάσωση στην Κομοτηνή

Το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης και η ανάδοχος εταιρία Υλωρική Ε.Ε. σας προσκαλούν την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 στις 10:30 π.μ. στον χώρο …

Νέα

Εξέλιξη της χαρτογράφησης και αξιολόγησης οικοσυστημάτων και οικοσυστημικών υπηρεσιών (MAES)

Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 έχει θέσει στόχο τη χαρτογράφηση και την αξιολόγηση της κατάστασης των οικοσυστημάτων και των οικοσυστημικών …

Προσκλήσεις

Σχεδιασμός πρόσκλησης και banner/ανασχεδιασμός λογότυπου για το side event (25η Διάσκεψη της Σύμβασης-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή)

Ενόψει της 25ης Διάσκεψης της Σύμβασης-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή [25th Conference of Parties (COP) of the United Nations Framework for Climate …

Προσκλήσεις

Προμήθεια υλικών για το side event (25η Διάσκεψη της Σύμβασης-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή)

Ενόψει της 25ης Διάσκεψης της Σύμβασης-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή [25th Conference of Parties (COP) of the United Nations Framework for Climate …

Προσκλήσεις

Πρόσκληση – Διενέργεια πανελλαδικής έρευνας για την ανακύκλωση και τη διαχείριση αστικών αποβλήτων

Το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) προτίθεται να αναθέσει  τη διενέργεια ποιοτικής έρευνας για την ανακύκλωση και τη διαχείριση απορριμμάτων. Προθεσμία υποβολής εκδήλωσης …

Προσκλήσεις

Παροχή Υπηρεσιών – Υποστήριξη ΥΠΕΝ για την επεξεργασία συμπερασμάτων εκθέσεων και αξιολογήσεων της ΕΕ και διεθνών οργανισμών για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της χώρας, ιδίως για θέματα κλιματικής αλλαγής

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος θα συνδράμει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) στην υποστήριξη της επεξεργασίας …

Προσκλήσεις

Παροχή Υπηρεσιών – Έκδοση αποτελεσμάτων έργων: Ατμοσφαιρική Ρύπανση & Υγεία και Κλίμα & Υγεία

Το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) προτίθεται να αναθέσει την έκδοση τεύχους με τα αποτελέσματα των έργων «Επιδράσεις στην υγεία από την ατμοσφαιρική ρύπανση …

Προσκλήσεις

Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής και Τεχνικής υποστήριξης του ΕΚΠΑΑ

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει (σύμφωνα με την συνημμένη απόφαση του ΔΣ) το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής και Τεχνικής υποστήριξης του ΕΚΠΑΑ» σύμφωνα με τις …

Προσκλήσεις

Πρόχειρος διαγωνισμός – Προκήρυξη έργου «ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

Προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2/12/2019, ώρα 17:00. Διευκρινηστικές ερωτήσεις : Ως ΠΕ Περιβάλλοντος μπορεί να θεωρηθούν κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στη Φυσική Περιβάλλοντος ή στη Χημεία …

Προσκλήσεις

Παροχή Υπηρεσιών Εστίασης κατά την επίσκεψη εμπειρογνωμόνων της Γραμματείας της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) και εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις απογραφές αερίων του θερμοκηπίου

Προσκλήσεις

Παροχή Υπηρεσιών Επιμέλειας και Παράδοσης σε Έντυπη και Ηλεκτρονική Μορφή του εντύπου «Παρουσίαση Φυσικού Αντικειμένου ΕΚΠΑΑ»

Προσκλήσεις

Λογιστική υποστήριξη για εκτελούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα ΕΚΠΑΑ

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει τη λογιστική υποστήριξή του αναφορικά με το σύνολο των εκτελούμενων ή υπό ανάθεση ευρωπαϊκά προγράμματα από την έναρξη των προγραμμάτων …

Προσκλήσεις

Επιτόπια επίσκεψη του κλιμακίου του ΟΟΣΑ για την Εξέταση και σε θέματα Κλιματικής Αλλαγής, των Περιβαλλοντικών Επιδόσεων (Environment Performance Review – EPR) της Ελλάδας Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και διερμηνείας στο διάστημα 25-28 Ιου

Scroll to Top Skip to content