Έτος: 2018

Πρακτικός οδηγός για την ομαλή μετάβαση των περιφερειών με υψηλή εξάρτηση από τα στερεά ορυκτά καύσιμα σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο – Η περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας

Στα πλαίσια της παγκόσμιας πρόκλησης
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και της απεξάρτησης από τα στερεά ορυκτά
καύσιμα, η περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας είναι περισσότερο από
χαρακτηριστική, δεδομένου ότι φιλοξενεί το 80% της εθνικής βιομηχανίας λιγνίτη,
ενώ το 40% περίπου της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας της περιφέρειας
προέρχεται από τις λιγνιτικές δραστηριότητες της ΔΕΗ ΑΕ (εξόρυξη και παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας).

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην καταγραφή και στην ανάλυση
κρίσιμων κανονιστικών, τεχνικών και
οικονομικών παραμέτρων που αφορούν την Δυτική Μακεδονία και σε συνάρτηση με τις
σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας θα οδηγούν σε
βιώσιμες δράσεις ανάπτυξης ενός νέου περιφερειακού παραγωγικού μοντέλου. Πιο
συγκεκριμένα, αφορά στη θεσμική και διαχειριστική προετοιμασία για την μετάβαση
της Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής εξάρτησης, τις
τεχνολογικές απαιτήσεις και προοπτικές στην κατεύθυνση μετάβασής της σε
καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής εξάρτησης, την ανάλυση της προοπτικής του
πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης στην κατεύθυνση διαφοροποίησης της
παραγωγικής βάσης και το σχέδιο στρατηγικής μετάβασής της σε καθεστώς χαμηλής
λιγνιτικής εξάρτησης.

Διάρκεια:

Ιούνιος 2018 – Δεκέμβριος 2018

Παρατάθηκε η υποβολή του τελικού παραδοτέου: Ιούνιος 2020

Καταγραφή και αξιολόγηση της διεθνούς εμπειρίας σε θέματα διαχείρισης του περιφερειακού παραγωγικού μετασχηματισμού σε περιοχές υψηλής ανθρακικής εξάρτησης

Σχέδιο διάρθρωσης Φορέα Διαχείρισης για την μετάβασητης Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής εξάρτησης

Τεχνοοικονομική αξιολόγηση των διαθέσιμων τεχνολογικών επιλογών αξιοποίησης του λιγνίτη σε ηλεκτρικές και έξω- ηλεκτρικές χρήσεις

Τεχνοοικονομική αξιολόγηση του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης στην κατεύθυνση διαφοροποίησης της παραγωγικής βάσης στη Δυτική Μακεδονία

Περιφερειακή στρατηγική μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής εξάρτησης

Επιμέλεια και οργάνωση έκθεσης φωτογραφίας και οπτικοακουστικού υλικού για τους σκοπούς του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Πρακτικός οδηγός για την ομαλή μετάβαση των περιφερειών με υψηλή εξάρτηση από τα στερεά ορυκτά καύσιμα σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο – Η περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας

Η εφαρμογή των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών ως Εργαλείο Διαχείρισης του Περιβάλλοντος

Την 28η Φεβρουαρίου και την 1η Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε από την Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης και το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, διημερίδα με θέμα: «Η εφαρμογή των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών ως Εργαλείο Διαχείρισης του Περιβάλλοντος», στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Στόχος ήταν η ενημέρωση και η εκπαίδευση του πολιτικού, επιστημονικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού των εμπλεκόμενων φορέων της χώρας στο πεδίο των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών (Ecosystem Services), για τις οποίες, σύμφωνα με τον Στόχο 2, Δράση 5η της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα, τα Κράτη-Μέλη καλούνται να χαρτογραφήσουν και να αξιολογήσουν τα οικοσυστήματά τους και τις υπηρεσίες τους (MAES – Map and Assess Ecosystems and their Services).
Η διημερίδα έτυχε ιδιαίτερα σημαντικής αποδοχής και επιδοκιμασίας από διάφορους φορείς και υπηρεσίες, όπως φαίνεται και από τα στατιστικά στοιχεία που δίνονται και παρακάτω.
Στο πλαίσιο της διημερίδας πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από 5 άτομα του ακαδημαϊκού χώρου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και δύο ειδικές θεματικές συνεδρίες με πρακτικό χαρακτήρα (workshop).
Η πρώτη θεματική συνεδρία είχε ως αντικείμενο την Αναγνώριση των οικοσυστημικών υπηρεσιών στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας – Μέθοδοι αναγνώρισης και αξιολόγησης των οικοσυστημικών υπηρεσιών στις προστατευόμενες περιοχές, Η δεύτερη θεματική συνεδρία είχε ως αντικείμενο την συμμετοχική χαρτογράφηση και αξιολόγηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών στην μελέτη της περίπτωσης του Μητροπολιτικού πάρκου «Αντώνης Τρίτσης».

Κατεβάστε όλο το υλικό της διημερίδας
ή ένα ένα τα συννημένα αρχεία ξεχωριστά:

Υποστηρικτικές δράσεις για απογραφές εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων (έτους 2016) καθώς και ενημερωτική έκθεση απογραφής σε εφαρμογή της Οδηγίας 2016/2284/ΕΕ (NEC) και της διεθνούς σύμβασης LRTAP.

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει (σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση του ΔΣ) το έργο “Υποστηρικτικές δράσεις για απογραφές εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων καθώς και ενημερωτική έκθεση απογραφής σε εφαρμογή της Οδηγίας 2016/2284/ΕΕ (NEC) και της διεθνούς σύμβασης LRTAP” που αφορούν το έτος 2016, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές. Η χρονική διάρκεια του έργου είναι 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και το συνολικό κόστος εκτιμάται έως 15.000 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά έως τις 20/3 στο ΕΚΠΑΑ (email: info-ekpaa@prv.ypeka.gr).

Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ταμιευτήρα Κάρλας

Το Πρόγραμμα Παρακολούθησης του ταμιευτήρα της Κάρλας περιλαμβάνει τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό των εξής παραμέτρων:

  • Κυανοτοξίνες (12 MCs, NOD, CYN, ANA) σε 20 δείγματα νερού, βιομάζας ή ιστού ώστε να διερευνηθεί η περίπτωση τοξικότητας και η λήψη κατάλληλων μέτρων.
  • Φυτοφάρμακα (περισσότερες από 200 δραστικές ενώσεις διαφόρων ομάδων) σε 8 δείγματα νερού. Λαμβάνοντας υπόψιν την ιδιαίτερη ένταση της αγροτικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή, διερεύνηση υπολειμμάτων στο νερό, τα επίπεδα συγκέντρωσης, διερεύνηση εν δυνάμει τοξικότητας και λήψη μέτρων.
  • Άζωτο (Ν) και φώσφορος (P) σε 30 δείγματα νερού με στόχο τη διερεύνηση του ευτροφισμού που αποτελεί το κύριο πρόβλημα του ταμιευτήρα. 

Διάρκεια:

Αύγουστος 2017 – Δεκέμβριος 2017

Μέτρα Παρακολούθησης και Προστασίας της θαλάσσιας χελώνας στην Ελλάδα

Στα πλαίσια της τριμερούς διακρατικής συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, το Ε.Κ.Π.Α.Α. συνεργάστηκε με τον Συλλόγο για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας ‘ΑΡΧΕΛΩΝ’ επί των μέτρων παρακολούθησης και προστασίας της θαλάσσιας χελώνας στην Ελλάδα και ειδικότερα επί των μεθόδων εντοπισμού, καταγραφής των φωλιών και των στοιχείων επώασης και εκκόλαψης αυτών.

Το έργο περιλαμβάνει επιπλέον καταγραφή των μέτρων προστασίας που λαμβάνονται στις φωλιές του είδους Caretta caretta για την προφύλαξη από φυσικές και ανθρωπογενείς πιέσεις και απειλές. Η έκθεση αυτή αποτελεί ένα πλήρες και χρήσιμο εργαλείο το οποίο θα συμβάλλει θετικά στον σχεδιασμό της πολιτικής για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας.

Η θαλάσσια χελώνα Caretta caretta είναι ένα κινδυνεύον είδος, σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας και η προστασία της συνδέεται άρρηκτα με την συνολική διατήρηση και προστασία των οικοσυστημάτων όπου αυτές ζουν και αναπαράγονται.

Διάρκεια:

Σεπτέμβριος 2017

Scroll to Top Skip to content