Διαχείριση Υδατικών Πόρων
Το νερό είναι στενά συνυφασμένο με τη ζωή. Είναι ζωή. Βρίσκεται παντού, από τα σύννεφα και τους ωκεανούς μέχρι τους πάγους των πόλων και το υπέδαφος. Από τους σπόρους των φυτών μέχρι τον άνθρωπο, στο σώμα του οποίου συμβάλλει κατά περίπου 60 %.
Περισσότερα
Κλιματική Αλλαγή
Η αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, αποτελεί μια από τις θεμελιώδεις προτεραιότητες του ΕΚΠΑΑ. Η αλλαγή του κλίματος έχει ήδη εμφανή αποτελέσματα, που εκτείνονται από την αύξηση της θερμοκρασίας έως την άνοδο της στάθμης της θάλασσας σαν αποτέλεσμα της τήξης των πολικών παγετών, καθώς και τη συχνότερη εμφάνιση καταιγίδων και πλημμυρών.
Περισσότερα
Previous
Next

Το ΕΚΠΑΑ

Το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Π.Α.Α.) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θεσμικό πλαίσιο που ορίζει τον Σκοπό ίδρυσής του, τους προς επίτευξη Στόχους και την Λειτουργία του.

Το ΕΚΠΑΑ αποτελεί στρατηγικό σύμβουλο της Ελληνικής Πολιτείας σε θέματα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης. Υποστηρίζει την Πολιτεία στην κατάρτιση και εφαρμογή ορθής και αποτελεσματικής πολιτικής στους τομείς του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης. Συνεισφέρει ως τεχνογνωστικός και συντονιστικός μηχανισμός στην επίτευξη της οριζόντιας ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στην αναπτυξιακή και τομεακή πολιτική, τον σχεδιασμό και τα προγράμματα.

Συγκροτήθηκε το έτος 2000 (ΠΔ 325/Α/8-12-2000). Συγχωνεύτηκε με το ΙΓΜΕ με την ΚΥΑ 25200/08-11-2011 και στη συνέχεια επανασυστάθηκε με την ΚΥΑ 12935/24-06-2015, με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.

Μετά την ανάκτηση της διοικητικής και οικονομικής του αυτοτέλειας, το 2015, το ΕΚΠΑΑ ανέλαβε ενεργό δράση για την υποστήριξη της Ελληνικής Πολιτείας στην κατάρτιση και εφαρμογή ορθών και αποτελεσματικών πολιτικών στους τομείς του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης, επικεντρώνοντας τις δράσεις του στα ακόλουθα:

  • Την υποστήριξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας προς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος.
  • Την υλοποίηση έργων περιβαλλοντικής φύσης.
  • Την ανάληψη δράσεων για τη διάδοση της περιβαλλοντικής πολιτικής, τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης.

Οι Δράσεις του ΕΚΠΑΑ

Έκδοση “Περιβάλλον και Υγεία 2019”

Στην αναπόσπαστη σχέση που συνδέει τον άνθρωπο με το περιβάλλον και στην αμοιβαία επίδραση του ενός πάνω στον άλλο, η διαφύλαξη της ποιότητας του περιβάλλοντος …

2η Περιφερειακή Συνάντηση στα πλαίσια του Προγράμματος INVALIS – Interreg Europe

Στα πλαίσια του INTERREG EUROPE INVALIS με κωδικό PGI05271, τίτλο “Protecting European Biodiversity from Invasive Alien Species” και για την υλοποίηση στης δράσης Αction 2.1 …

1η Περιφερειακή Συνάντηση στα πλαίσια του Προγράμματος INVALIS – Interreg Europe

Στα πλαίσια του INTERREG EUROPE INVALIS με κωδικό PGI05271, τίτλο “Protecting European Biodiversity from Invasive Alien Species” και για την υλοποίηση στης δράσης Αction 2.1 …

Υποστηρικτικές Δράσεις για απογραφές και προβλέψεις εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων καθώς και ενημερωτικές εκθέσεις απογραφής σε εφαρμογή της Οδηγίας 2016/2284/ΕΕ (NEC) και της διεθνούς σύμβασης (LRTAP)

Από το 2017 το ΕΚΠΑΑ υποστηρίζει τη Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του ΥΠΕΝ για την κάλυψη των εθνικών υποχρεώσεων της χώρας σχετικά …

Κίτρινο Ψάρι: Προστατεύοντας τα ψάρια και την φύση των ρεμάτων

Αποτελεί έργο ευαισθητοποίησης και προστασίας των ρεμάτων με έμφαση στους ιχθυοπληθυσμούς, προσφέροντας μια καινοτόμο προσέγγιση στην επικοινωνία των επιστημόνων με την κοινωνία (science communication) μέσω …

LIFE-IP CEI Greece: LIFE-IP Circular economy implementation in Greece

Το έργο “Circular economy implementation in Greece”  – LIFE-IP CEI Greece συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα ξεκινήσει εντός του …

Σύνταξη Ενότητας «Κλιματική Αλλαγή και Υγεία» ως τμήμα της Έκθεσης για την Κατάσταση του Περιβάλλοντος στην Ελλάδα.

Οι άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στην υγεία των αναδυόμενων κινδύνων από την κλιματική αλλαγή πρέπει να αντιμετωπιστούν επειγόντως, καθώς πρόκειται να καταστούν ένας από τους …

Σύνταξη έκθεσης «Επιδράσεις στην υγεία από την ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ελλάδα»

Σκοπός της εν λόγω έκθεσης είναι ησυστηματική εκτίμηση των επιδράσεων στη υγεία από ταεπίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης για την Ελλάδα, που είτε μετριούνται από τοδίκτυο σταθμώντου …

Ενεργειακή επιθεώρηση σχολικών κτιρίων, του πιλοτικού προγράμματος Building checks with pupils και ήπιες προτάσεις βελτίωσης

Το έργο έχει αντικείμενο: τη διασύνδεση εκπαιδευτικής και τεχνικής πλευράς της προστασίας του κλίματος και της εξοικονόμησης ενέργειας σε 10 σχολεία, τα οποία συμμετέχουν στο …

Interreg Europe -INVALIS: Protecting European Biodiversity from Invasive Alien Species (PGI05271 INVALIS)

Το έργο “Protecting European Biodiversity from Invasive Alien Species” (Προστασία της Eυρωπαϊκής Bιοποικιλότητας από τα Xωροκατακτητικά Ξενικά Είδη) – INVALIS, συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής …

Στόχοι

Πολυμέσα

Scroll to Top Skip to content