Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Για την εκπλήρωση των σκοπών και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, το Κέντρο συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών, τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις δημόσιες επιχειρήσεις και κάθε άλλο αρμόδιο οργανισμό του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Οι παραπάνω δημόσιοι οργανισμοί και κρατικές υπηρεσίες οφείλουν να συντρέχουν στο έργο του, παρέχοντας κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία. Το Κέντρο συνεργάζεται, επίσης, με ημεδαπά και αλλοδαπά εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα ή οργανισμούς του ιδίου ή συγγενούς επιστημονικού ενδιαφέροντος, μη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και με νομικά ή φυσικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα (μελετητές, εμπειρογνώμονες, ερευνητές κ.λ.π.), που δραστηριοποιούνται στα πεδία αρμοδιότητάς του.

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…